Витория и Нант са следващите „Европейски зелени столици”
11 ноември 2010

4-2Лауреати на наградата за „Европейска зелена столица“ за 2012 г. и 2013 г. са съответно испанският областен център Витория-Гастеис и френският град Нант.
Присъждането на това звание от страна на Европейската комисия е стимул градовете да подобрят качеството на живот като при изготвянето на градоустройствените си планове неизменно вземат предвид и околната среда.
Янез Поточник, европейски комисар по околната среда, заяви: „Искам да поздравя Витория-Гастеис и Нант, както и всички останали градове, за работата им по подобряването на средата и качеството на живот на техните жители. Градовете са мястото, където повечето европейци виждат политиката за околната среда претворена на дело и където решенията в тази област се чувстват осезаемо. Голям брой градове оставят сериозен отпечатък върху околната среда. Съревнованието за „Зелена столица“ разкрива кои ангажименти и новаторски решения ще помогнат на тях и на други градове да си осигурят благоденствие за в бъдеще“.
Мерседес Бресо, председател на Комитета на регионите, заяви: „Европейските зелени столици предвождат многобройна група от местни ръководители на общности и от граждани, посветени на подобряването на условията на живот в градовете. „Зеленото“ преустройство на градовете ни води до устойчиво развитие на глобално равнище и затова активизирането на гражданите и побратимяването на Зелени столици от различни континенти следва да са сред приоритетите ни. Наскоро бе подписано споразумение за сътрудничество между Комитета на регионите и Конференцията на кметовете в САЩ и аз се радвам, че кметове от САЩ споделят своите успехи в областта на околната среда с техните европейски колеги и поставят основи за разработването на съвместни проекти“.

ВИТОРИЯ-ГАСТЕИС — НОСИТЕЛ НА ЗВАНИЕТО ЗА 2012 Г.

Витория-Гастеис — областен център на Северна Испания — постигна голям напредък в екологичното преустройство на една традиционно градска среда. Центърът на града е ограден от „зелен пояс“ — една полуестествена зелена зона, отчасти отвоювана от запустели площи, която осигурява на всичките почти 250 000 жители на града непосредствен достъп до озеленени пространства (на разстояние до 300 метра). Множество мерки са насочени към опазване и развитие на биоразнообразието и ползите от екосистемите. Извършва се наблюдение на флората и фауната, а където е възможно се намалява разпокъсаността на местообитанията.
Градът се справя отлично с недостига на вода и през последното десетилетие постепенно е намалявал консумацията си на вода. Направени са много инвестиции в посока подобряване на водоснабдяването и качеството на водата, намаляване на загубите на вода и насърчаване на устойчивото потребление. Витория-Гастеис има амбициозната цел да намали дневното домашно потребление на вода до под 100 литра на човек.

4-1

НАНТ — НОСИТЕЛ НА ЗВАНИЕТО ЗА 2013 Г.

Нант — шестият по големина град във Франция с население от 285 000 души, успешно свърза своите зелена и синя градска зона с програма за устойчиво управление на водните ресурси и успя да реши предизвикателствата, пред които е изправен построеният върху две реки град (Лоара и Ердр). Край града се намират няколко зони по „Натура 2000“ и други защитени територии като съхраняването на флората и фауната са основна грижа на неговото население.
Нант има отдавна установена, интегрирана и устойчива транспортна политика, с акцент върху обществения транспорт и колоезденето и е първият френски град, който успешно въвежда отново електрическите трамваи. Неговата амбициозна транспортна политика е довела до намаляване на замърсяването на въздуха, а нов план, насочен срещу климатичните изменения цели намаляване на емисиите на въглероден диоксид с една четвърт до 2020 година. Една нова инициатива в полза на здравето на гражданите е системата за оценка на риска от алергии, под формата на експериментална „градина за наблюдение на полена“.


Европейската награда за зелена столица
Годишната награда е нова инициатива, която цели да отдаде заслуженото на градовете, които дават пример за съобразен с околната среда градски начин на живот. Журито оценява градовете по 11 показателя за околна среда.
Градовете биват оценявани според това доколко са постигнали високи екологични стандарти, според ангажимента им  спрямо текущи и амбициозни цели за подобряване на околната среда и за устойчиво развитие, както и според степента, до която могат да бъдат сочени като пример за най-добри практики, които да се прилагат и в други европейски градове.
Стокхолм и Хамбург първи спечелиха званието, съответно за 2010 г. и 2011 г. Седемнадесет града кандидатстваха за званието за 2012 г. и 2013 г. Бяха подбрани шест финалиста: Барселона, Малмьо, Нант, Нюрнберг, Рейкявик и Витория-Гастеис.
Журито се състои от представители на Европейската комисия, Европейската агенция за околната среда, ICLEI — Органи на местната власт за устойчиво развитие, офиса на Конвента на кметовете, Европейското бюро за околната среда и Комитета на регионите.

Допълнителна информация за званието „Европейска зелена столица“ е на разположение на адрес: http://www.europeangreencapital.eu/

Източник: RAPID