Промени в насоките за кандидатстване по ОПРР
11 ноември 2010

oprrМинистерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява конкретните бенефициенти – 36-те общини, центрове на агломерационни ареали, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, че съгласно чл. 34 на ПМС №121/31.05.2007 г. и на основание Заповед № РД-02-14-1661/04.10.2010г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. са изменени Изискванията за кандидатстване и Пакета документи (Договор), както следва:
• Удължава се крайният срок за подаване на проектни предложения до 4 януари 2011 г.
• Увеличава се размерът на авансовото плащане по схемата съответно на 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект

Коригираните Изисквания за кандидатстване и Пакет документи по процедурата са публикувани на интернет-страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.government.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Източник:  www.bgregio.eu