Проект на покана за кандидатстване по ОПОС
02 юли 2010

5Във връзка с предстоящото обявяване на процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.” по оперативна програма “Околна среда”, Управляващият орган на програмата публикува проект на покана за кандидатстване.

Проектът на поканата можете да откриете на интернет страницата на ОП „Околна среда”: http://www.ope.moew.government.bg/ в секция „Обяви за проектни предложения”, подсекция „Предстоящи обяви”.

Източник: Министерство на околната среда и водите