Договорът от Лисабон - ново начало за ЕС
07 януари 2010

2Договорът от Лисабон влиза в сила от 1 декември 2009 г.

Комисията смята, че новият договор предоставя значителни нови ползи за гражданите и ще разреши институционалните дебати за предвидимото бъдеще. Това ще позволи на Европейския съюз да се съсредоточи изцяло върху управлението на гладкото излизане от икономическата и финансова криза и напредването със стратегията за „по-зелен“ икономически растеж за 2020 г.
Договорът от Лисабон изменя действащия в момента Договор за ЕС и за ЕО, без да ги заменя. Той ще осигури на Съюза правната рамка и инструменти, необходими за посрещане на бъдещите предизвикателства и за отговаряне на исканията на гражданите.
Договорът от Лисабон ще гарантира, че европейските граждани могат да изказват мнението си по европейските въпроси и че основните им права ще бъдат включени в харта.ЕС ще бъде по-добре подготвен да изпълнява очакванията в сферата на енергетиката, изменението на климата, трансграничната престъпност и имиграцията. Той ще има и по-силен глас на международната сцена.

Сред ключовите подобрения са:

-  един по-демократичен, отворен и отчитащ се за действията си Съюз - Европейският парламент и националните парламенти вече ще имат много повече думата в процеса на вземане на решения на ЕС, а гражданите ще имат правото да знаят какво техните министри решават на равнище ЕС. Всички европейски граждани ще имат възможността да влияят на предложените закони на ЕС.
- един по-ефективен Съюз - чрез ефективни и усъвършенствани институции.Решенията относно свързаните със закона и реда въпроси ще се вземат по-бързо и по-последователно, предоставяйки на ЕС по-голяма възможност да се бори с престъпността, тероризма и трафика на хора.
- повече права за европейците - ценностите и целите на ЕС ще бъдат определени по-ясно от всякога. А Хартата за основните права ще получи същия правен статут като самите договори на ЕС.
- по-изявен участник на световната сцена -  създадени са нови длъжности като част от работата да се внесе повече съгласуваност между различните направления на външната политика, като дипломацията, сигурността, търговията и хуманитарната помощ.

Тези подобрения предоставят на Съюза възможността да осъществи промяна, да осигури по-голяма сигурност и просперитет за европейците и да разгърне възможностите им да оформят глобализацията.

10 примера за ползи за европейските граждани

• Право на гражданите да отправят искане до Комисията да предложи нова инициатива (инициатива на европейските граждани)
• По-добра защита за гражданите посредством новия статут на Хартата за основните права
• Дипломатическа и консулска защита за всички граждани на ЕС при пътуване и живеене в чужбина
• Взаимопомощ срещу природни или причинени от човека катастрофи в Съюза, като наводнения и горски пожари
• Нови възможности за справяне с трансграничните ефекти от енергийната политика, гражданска защита и борба със сериозни трансгранични заплахи за здравето
• Общи действия във връзка с борбата с престъпните групи, които вкарват незаконно хора през границите
• Общи правила за избягване на търсенето на най-благоприятни условия за получаване на убежище, когато в различни държави-членки се подават различни молби за убежище
• Борба с тероризма чрез замразяването на активи
• По-демократичен подход към вземането на решения на ЕС (засилена роля на Европейския парламент и на националните парламенти)
• Способност за осигуряване на спешна финансова помощ на трети държави

Основни моменти във връзка с Договора от Лисабон:

• Юни 2007 г: мандат на Европейския съвет за междуправителствена конференция за изменение на съществуващите договори
• Юли-октомври 2007 г.: междуправителствена конференция
• Одобряване на договора на неофициалното заседание на Европейския съвет на 18-19 октомври 2007 г.
• 12 декември 2007 г.: обявяване на Хартата за основните права от председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията.
• 13 декември 2007 г.: подписване на новия договор в Лисабон
• Декември 2007 г. - ноември 2009 г.:процедури по ратифициране в 27-те държави-членки
• 1 декември 2009 г.: влизане на договора в сила

Допълнителна информация

Договорът накратко

Европейският парламент и Договорът от Лисабон

Източник:  Представителство на Европейската комисия