Начало arrow Архив на новините arrow Юни 2009 arrow Насърчаване на творчеството и иновациите в младежкия сектор  
Насърчаване на творчеството и иновациите в младежкия сектор Печат
30 юни 2009

Настоящата покана е отправена в рамките на програмата "Младежта в действие". В съответствие с решението на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на творчеството и иновациите тя има за цел да подпомогне проектите, насърчаващи творчеството и иновациите в младежкия сектор.

Настоящата покана също така взема предвид предложенията в областта на медийната грамотност, изложени в съобщението на Европейската комисия "Европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда".

inovaciiЦели - Настоящата покана за предложения си поставя за цел да идентифицира проекти, насочени към въвеждането, прилагането и насърчаването на иновационни и качествени елементи в неформалното образование на младите хора и работата с тях.

Те могат да бъдат свързани със:
- съдържанието на предложените дейности;
 и/или
-  методите, използвани за провеждане на тези дейности, основани на нови подходи в областта на неформалното образование и младежта.

През 2009 г. приоритетът по тази покана ще бъде даден на проекти, поставящи ударението върху медийната грамотност и работа с младежта в интернет.
Изпълнителната агенция "Образование, аудиовизия и култура" отговаря за изпълнението на настоящата покана за предложения.

Допустими кандидати
Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел. Те могат да бъдат неправителствени организации (НПО) и мрежи,  местни и регионални обществени организации.
Същото се отнася и до организациите партньори. Към датата, на която подават предложение, кандидатите трябва да бъдат юридически регистрирани от най-малко 2 години.
В проектите трябва да участват партньори от най-малко четири различни страни по програмата (включително кандидатстващата организация), от които най-малко една е държава-членка на Европейския съюз.
Физически лица не могат да кандидатстват за субсидия по настоящата покана за предложения.
Проектите трябва да бъдат изготвени по такъв начин, че да включват дейности с нестопанска цел и да попадат в областта на младежта и неформалното образование.
Проектите трябва да започнат между 1 декември 2009 г. и 31 март 2010 г.
Продължителността им трябва да бъде най-малко 12 месеца и най-много 18 месеца.

inovacii2Критерии -  Критериите за качество ще представляват 90 % от наличните точки в рамките на процедурата по оценяване.
Ще бъдат взети предвид следните критерии за качество:
-  приложимост на проекта по отношение на целите и приоритетите на програмата (40 %);
-  качеството на проекта и на методите на работа, които включва (50 %).
Количествените критерии ще представляват 10 % от наличните точки в рамките на процедурата по оценяване.
Ще бъдат взети предвид профила и броя на участниците (включително тези с по-малко възможности) и на организаторите, ангажирани в проекта (10 %).

Бюджет - Предвидената обща сума за съфинансиране на проектите по настоящата покана за предложения се оценява на 1 200 000 EUR.

Финансова помощ от Агенцията не може да надвишава 65 % от общата сума на допустимите за възстановяване разходи по проектите. Общата максимална субсидия не може да надхвърля 100 000 EUR.
Агенцията си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.

Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят не по-късно от 30 септември 2009 г.

Приемат се само заявления, попълнени изцяло и правилно на необходимия формуляр и с посочена дата, включващи балансов бюджет (с приходи и разходи) и изпратени в един-единствен екземпляр (оригинал). Те трябва да бъдат подписани от лицето, упълномощено да встъпва в правни взаимоотношения от името на кандидатстващата организация.

Заявления, които не се представят до посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

Заявления, изпратени по факс или електронна поща, не се приемат.

Подробни насоки за кандидатите и формулярите за подаване на кандидатури са достъпни на интернет страницата на изпълнителна агенция "Образование, аудиовизиални услуги и култура".


Източник: http://www.dnevnik.bg//evropa

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside