Начало arrow Новини arrow Европа в подкрепа на една модерна и ефективна публична администрация  
Европа в подкрепа на една модерна и ефективна публична администрация Печат
26 октомври 2023
Комисията прие съобщение относно укрепването на европейското административно пространство (ComPAct) , в което се предлагат конкретни действия, които да помогнат на публичните администрации да отговорят на нуждите на хората и предприятията в цяла Европа.

ComPAct е първият по рода си цялостен набор от действия на Комисията в подкрепа на модернизацията на националните публичните администрации и за засилване на трансграничното сътрудничество помежду им, така че да могат да се справят заедно с общите предизвикателства.

Ефективните публични администрации на национално, регионално и местно равнище са от ключово значение за осъществяването на практика на приоритетите на ЕС и на националните приоритети, за провеждането на политики и реформи, които са от полза както за хората, така и за бизнеса, и за насочването на стратегически инвестиции към екологичния и цифровия преход. Те са важен фактор за повишаване на конкурентоспособността в целия ЕС.
По-доброто изпълнение на политиките на ЕС и на националните политики и по-ефективната работа на администрациите ще оправдаят очакванията на европейците за по-малко бюрокрация и повече прозрачност и биха могли да спестят на гражданите и предприятията в ЕС милиарди евро годишно.

В съобщението се подчертава също натискът, на който са подложени публичните администрации вследствие на външни сътресения и срещаните трудности при набирането и привличането на таланти, както и при изграждането на експертен опит по все по-сложни теми, като екологичния и цифровия преход. Осъществяването на подобна политическа програма, свързана с толкова сериозни предизвикателства, зависи от устойчивостта и приспособимостта на публичните администрации на всички равнища в държавите членки.

Предложени ключови действия
В отговор на призивите на държавите членки, Европейския парламент и Комитета на регионите за насърчаване на сътрудничеството и политическия диалог и за подобряване на капацитета и качеството на публичните администрации на национално, регионално и местно равнище ЕК предлага 25 действия за:
- насърчаване на сътрудничеството между публичните администрации с цел подготовка за настоящите и бъдещите предизвикателства (стълб 1 - програма за умения в публичната администрация). Например обменът за сътрудничество в областта на публичната администрация (PACE) предоставя на европейските държавни служители възможност за мобилност в държавите членки с цел обмен на знания и добри практики;
- укрепване на капацитета на публичните администрации за тяхната цифрова трансформация (стълб 2 - капацитет за цифровото десетилетие на Европа). Например ComPAct ще повиши готовността на публичните администрации да интегрират технологиите на изкуствения интелект в своите оперативни дейности (напр. в сферата на одита, обществените поръчки) по безопасен и надежден начин;
- укрепване на капацитета на публичните администрации за стимулиране на екологичната трансформация и изграждане на устойчивост (стълб 3 - капацитет за ръководене на екологичния преход). Например ComPAct ще подкрепи публичните администрации при оценката и намаляването на техния организационен въглероден отпечатък.
Освен това ComPAct предлага общ набор от основополагащи принципи за публични администрации, постигащи високи резултати.

Комисията ще осъществява действията основно чрез Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) и друго достъпно финансиране от ЕС, като например програмата „Цифрова Европа“, и ще работи съвместно с всички държави членки и заинтересовани страни, за да гарантира усвояване на средствата по тях.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside