Начало arrow Новини arrow Набират се проекти за изграждане на STEM среда  
Набират се проекти за изграждане на STEM среда Печат
25 април 2023
На портала ИСУН 2020 (е публикувана Покана за набиране на проекти по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели „Училищна STEM среда“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основна цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото
оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование, с оглед
създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи
образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

Общият бюджет на процедурата е 534 335 450 лв. с ДДС. Минимален размер на проект няма, а максималният такъв е посочен индивидуално за всеки от допустимите кандидати, в т.ч. с процентни ограничения по видове допустими разходи.
Допустими кандидати по процедурата са 2 271 държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа. Ако по проектите се предвиждат строително-монтажни работи, изискващи издаването на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и:
- недвижимият имот е публична общинска собственост и не е предоставен за управление на съответното училище-кандидат, в проекта задължително като партньор трябва да се включи съответната община-собственик на недвижимия имот;
- недвижимият имот е публична държавна собственост и е предоставен за управление на община или на Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на културата (МК), Министерство на младежта и спорта (ММС) или Технически университет – София (ТУ-София) и не е предоставен за управление на съответното училище-кандидат, в предложението за изпълнение на инвестиция следва задължително да бъде включена като партньор съответната община или МОН, МК, ММС или ТУ-София.

Допустимите за подкрепа дейности, са:
Преки дейности: Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище. Дейността включва:
- закупуване, доставка и монтаж на съвременно технологично оборудване, обзавеждане и на ДМА (софтуерни продукти);
-  закупуване и монтаж на технологично оборудване, необходимо за създаване на високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) (интерактивни дисплеи, и др.)
Преди подаването на проекта, всеки кандидат следва да изготви и да подаде за съгласуване от Националния STEM център, Концепция за изграждане на училищна STEM среда и Решение на Педагогическия съвет за одобряването й.
Задължителни непреки дейности:
- Дейности за организация и управление;
- Дейности за информация, комуникация и публичност.
Максималната продължителност на изпълнението на инвестицията е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Крайните срокове за кандидатстване чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020 са, както следва:

Първи прием (първи краен срок) – всички училища в категория до 200 ученици вкл. трябва да са подали своите предложения не по-късно от 17.30 часа на 21 август 2023 г.;

Втори прием (втори краен срок) - всички училища в категория от 201 до 400 ученици вкл. трябва да са подали своите предложения не по-късно от 17.30 часа на 19 септември 2023 г.;

Трети прием (трети краен срок) - училища в категория от 401 и повече ученици трябва да са подали своите предложения не по-късно от 17.30 часа на 19 октомври 2023 г.

Източник: НСОРБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside