Начало arrow Новини arrow Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в предприятията  
Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в предприятията Печат
22 февруари 2023
5Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Общият бюджет по процедурата е 200 000 000 лв.

Допустимите кандидати са микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Допустими са предприятия, осъществяващи дейности в областта на индустрията и услугите.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 75 000 лв., а максималният e 1 000 000 лв.

Максималният % на помощта е от 35% до 50% в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията.

По процедурата е предвидено изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).
Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.05.2023 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://mig.gov.bg/ ) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Източник: Министерство на иновациите и растежа
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside