Начало arrow Новини arrow ЕС определя цели за устойчивост при бедствия  
ЕС определя цели за устойчивост при бедствия Печат
22 февруари 2023
2Европейската комисия прие препоръка и съобщение за определяне на общи цели за повишаване на устойчивостта при бедствия в областта на гражданската защита. Това включва начини европейските държави да бъдат по-добре подготвени за настъпването на природни бедствия, включително например земетресения, наводнения и горски пожари.

С оглед на бързо променящите се рискове целите на ЕС за устойчивост при бедствия служат за подобряване на капацитета на ЕС, държавите членки и държавите, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, да предвиждат и устояват на последиците от бъдещи големи бедствия и извънредни ситуации. Затова в тясно сътрудничество с държавите членки Европейската комисия определи пет цели, които да бъдат следвани колективно.

Петте европейски цели за устойчивост при бедствия са следните:
1. Предвиждане - подобряване на оценката на риска, предвиждането и планирането на управлението на риска от бедствия. Поради сложността и взаимозависимостта на рисковете, пред които е изправен ЕС, е важно да се идентифицират слабостите в критичните сектори и да се предвиждат опасностите и заплахите.
2. Подготовка - повишаване на осведомеността за рисковете и готовността на населението. Повишаването на осведомеността за рисковете и подготвеността на населението спомага за намаляване на въздействието на бедствията.
3. Предупреждаване - засилване на ранното предупреждаване. Подобряването на системите за ранно предупреждение гарантира, че предупредителните съобщения на национално, регионално и местно равнище достигат навреме до правилните хора.
4. Реагиране - повишаване на способността за реагиране на Механизма за гражданска защита на Съюза. Чрез допълнително укрепване на капацитета за реагиране на Механизма за гражданска защита на ЕС Съюзът може да предоставя повече помощ за запълване на критични пропуски и за избягване на по-нататъшно влошаване на положението, когато капацитетът на дадена държава е претоварен.
да предоставя повече помощ за запълване на критични пропуски и за избягване на по-нататъшно влошаване на положението, когато капацитетът на дадена държава е претоварен.
5. Сигурност - гарантиране на стабилна система за гражданска защита. Системите за гражданска защита трябва да продължат да функционират денонощно по време на бедствия и след тях, когато са най-необходими. Актуализирането на плановете и процедурите за непрекъснатост на дейността и осигуряването на координация и обмен на информация между секторите, включително с доставчиците на критична инфраструктура, ще помогнат на системите за гражданска защита да функционират по всяко време.

За да започне изпълнението на тези цели, Европейската комисия стартира пет водещи инициативи - по една за всяка цел. Например водеща инициатива ще бъде стартирането на preparEU - паневропейска програма за повишаване на осведомеността относно устойчивостта при бедствия, насочена към европейските граждани.

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside