Начало arrow Новини arrow Цели на държавите членки за по-социална Европа до 2030 г.  
Цели на държавите членки за по-социална Европа до 2030 г. Печат
21 юни 2022
2На среща, проведена на 16 юни, министрите на заетостта и социалните въпроси от държавите от ЕС представиха националните си цели за изпълнение на Плана за действие по Европейския стълб на социалните права до 2030 г.
Комисията приветства амбициозния ангажимент на държавите членки да направят Европа справедлива, приобщаваща и пълна с възможности. Със своите национални ангажименти държавите членки подкрепят съвместните усилия за постигане на трите водещи цели на ЕС в областта на заетостта, уменията и намаляването на бедността.

Три социални цели на ЕС до 2030 г.

В Плана за действие по Европейския стълб на социалните права се посочва амбицията на ЕС за силна социална Европа, съсредоточена върху работните места, уменията и социалното приобщаване, и се определят три социални цели на равнище ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.:
- Най-малко 78% от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети.
- Всяка година най-малко 60% от всички възрастни следва да участват в обучение.
- Броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона души, включително поне 5 милиона деца спрямо 2019 г.

Всички държави членки се ангажират с национални цели
В Плана за действие ЕК прикани Европейския съвет да подкрепи трите водещи цели на ЕС и призова държавите членки да определят свои собствени национални цели като принос към това общо начинание. Всички държави членки вече са изготвили предложения за своите национални цели, които представиха на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.
 
Националните цели ще допринесат за общата амбиция за постигане на водещите цели на ЕС до 2030 г. в областта на заетостта, уменията и намаляването на бедността.
Взети заедно, ангажиментите на държавите членки затвърждават поетия от ЕС курс към постигане или дори надхвърляне на водещите цели:
- По отношение на заетостта националните цели, взети заедно, надхвърлят водещата цел на ЕС.
- По отношение на ученето за възрастни целите, предложени от държавите членки до момента, почти достигат водещата цел на ЕС.
- По отношение на намаляването на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, националните цели взети заедно, надхвърлят водещата цел на ЕС.
Представените национални цели са резултат от интензивен процес на консултации от страна на държавите членки, който включваше вътрешни консултации с ключови социални участници (например национални парламенти, социални партньори, неправителствени организации, местни органи или академичните среди), двустранни срещи с Комисията и многостранни срещи в рамките на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила. 
 
Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside