Начало arrow Архив на новините arrow Декември 2008 arrow ЕК предлага начини за доставка на хранителни продукти на по-ниски цени  
ЕК предлага начини за доставка на хранителни продукти на по-ниски цени Печат
18 декември 2008

Европейската комисия постигна съгласие за изготвянето на съобщение с цел по-добро функциониране на веригата за доставка на хранителни продукти с оглед на намаляването на цените за потребителите.  Цените на хранителните продукти се понижиха значително в сравнение с рекордните равнища, достигнати по-рано тази година, но причините за свръхвисоките цени на селскостопанските стоки в средносрочен план като регулаторни ограничения, недостатъчна конкуренция и спекулация, не са премахнати и е необходимо да се вземат предвид.
„Инфлацията при храните представляваше около една трета от общата инфлация в периода между август 2007 г. и юли 2008 г., като засегна предимно домакинствата с ниски доходи.  В условията на настоящия икономически спад от ключово значение е да изпратим ясно послание, че сме се заели сериозно с липсата на гъвкавост и с другите фактори, които не позволяват оптимално функциониране на пазара.  Това не само ще доведе до по-конкурентоспособни и недеформирани цени за потребителите, но също така ще запази покупателната способност на най-уязвимите граждани и ще допринесе за създаването на нови работни места“, заяви Хоакин Алмуния, комисар по икономическите и финансови въпроси.
foods1„Селскостопанската политика играе ключова роля, за да могат хранителните продукти да достигнат потребителите на разумни цени.  Промените при неотдавнашната проверка на състоянието на Общата селскостопанска политика дадоха свобода на земеделските стопани да отговарят по-добре на пазарните сигнали.  Надявам се, че сега вече можем да премахнем някои ограничения относно международната търговия с хранителни продукти чрез уравновесен компромис в рамките на кръга от преговори в Доха относно световната търговия“, каза Мариан Фишер Боул, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони.
Със съобщението се предлагат начини за подобряване на функционирането на веригата за доставка на хранителни продукти в Европа с оглед осигуряването на трайно конкурентоспособни цени за европейските домакинства.  То е следствие на искането на Европейския съвет от юни да се разследват причините за рязкото повишаване на цените на хранителните продукти вследствие на дори още по-силното покачване на цените на суровините.

Комисията предлага:
Да се стимулира конкурентоспособността на веригата за доставка на хранителни продукти с оглед укрепване на нейната устойчивост на сътресенията, произтичащи от промените в световните цени.  Групата на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост ще направи препоръки в началото на 2009 г.
Да се осигури дейно и съгласувано прилагане на конкуренцията на равнище на Общността и на национално равнище чрез Европейската мрежа за конкуренция и да се набележат практиките и ограниченията, които са с особено вредно въздействие.
Да се разгледат потенциално ограничителните разпоредби на национално равнище и/или на равнище на Общността.  Разпоредби, които ограничават навлизането на пазара трябва да бъдат внимателно разгледани и отстранени, където е целесъобразно, като в същото време се отчитат техните цели, свързани с околната среда и обществените нужди.Това ще се извърши в контекста на наблюдението на пазара на дребно и транспонирането на директивата за услугите. Разпоредбите, които ограничават способността за ценова конкуренция, следва да се прегледат внимателно на национално равнище.  Следва да се преразгледат забавените плащания от страна на търговците на дребно, както и прекомерно високите разходи, налагани на производителите за промоционални оферти.Разпоредбите относно работното време на магазините също следва да бъдат разгледани на национално равнище.
На потребителите следва да се предостави по-добра възможност да сравняват цените.  Ще се установи постоянно европейско наблюдение върху цените.
Съвместно с регулаторите на пазарите на стоки Комисията ще разгледа начините за противодействие срещу прекомерната нестабилност на пазарите, която не облагоприятства нито производителите, нито потребителите.
Следва да се увеличат усилията за установяване на равновесие между глобалното предлагане и търсенето на хранителни продукти, за стимулиране на научните изследвания в областта на селското стопанство и за отваряне на международните пазари.
Въпреки че цените на стоките рязко намаляха, средносрочните структурни фактори като нарастването на глобалното търсене вероятно ще способстват за покачване на цените.
Нарастването на цените от 2006 г. насам, бе съпроводено с рязко покачване на инвестициите в свързани деривати.Неотдавнашното рязко изтичане на инвестиции от фючърсните пазари би могло да бъде показателно за „спукването на спекулативния балон“.  Но загрижеността относно нестабилността също остава.
foods2Проблемите, свързани с функционирането на веригата за доставка на хранителни продукти, изразени в степен на конкурентоспособност и регулиране, също изиграха значителна роля.
В различните държави-членки цените на хранителните продукти отреагираха различно на промените, което е показател за това, че пазарът на ЕС е все още разпокъсан.  Консолидирането на пазара ще доведе до подобряване на ефективността и до по-ниски цени.  Но то не трябва да доведе до влошаване на условията на конкуренцията на местно равнище за сметка на потребителите и на предприятията.
Изглежда че съществуват значителни възможности за подобряване на функционирането на веригата за доставка на хранителни продукти, за да се гарантира, че интегрирането и консолидирането на секторите вървят ръка за ръка с повишената конкурентоспособност и с по-ниските цени, както и с по-голям избор на хранителни продукти.
Стимулирането на открита търговска политика чрез приключване на търговските преговори в рамките на СТО от кръга в Доха, би било от полза за всички, в това число за развиващите се страни, които страдат най-много от по-високите цени.  Постигайки съгласие относно проверката на състоянието на Общата селскостопанска политика, ЕС предприе решителни мерки, за да помогне на земеделските стопани да реагират по-добре на пазарните сигнали и да се възползват от нововъзникнали възможности, като в същото време изгражда съвременна защитна мрежа за случаи на сериозни пазарни кризи.

История на досието
На срещата на върха от юни беше поискано от Комисията да наблюдава по-добре развитието на цените на селскостопанските суровини и на хранителните продукти, да анализира въздействието на спекулацията върху цените на селскостопанските суровини и да разследва функционирането на веригата за доставка на хранителни продукти.

Допълнителна информация: Пълен текст на съобщението

Източник: Представителство на ЕК в България

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside