Начало arrow Новини arrow Укрепване на устойчивостта на Европа  
Укрепване на устойчивостта на Европа Печат
28 май 2020
1Европейската комисия прие всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие - да върнем природата в живота си, както и стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.
Двете стратегии се подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, предприятията и потребителите за съвместна работа с цел конкурентоспособно устойчиво бъдеще.


В съответствие с Европейския зелен пакт те предлагат амбициозни действия и ангажименти на ЕС за спиране на загубата на биологичното разнообразие в Европа и света и трансформиране на продоволствените системи в глобални стандарти за конкурентоспособна устойчивост, опазване на здравето на човека и планетата, както и поминъка на всички участници във веригата за създаване на стойност в областта на храните. Кризата с COVID-19 ни показа колко сме уязвими заради нарастващата загуба на биологично разнообразие и колко е важна за обществото ни добре работещата продоволствена система. Двете стратегии поставят гражданите на челно място, като се ангажират да подобрят опазването на сухоземните площи и моретата, да възстановят увредените екосистеми и да заявят водещата позиция на ЕС на международната сцена по отношение на опазването на биологичното разнообразие и изграждането на устойчива хранителна верига.

Новата стратегия за биологичното разнообразие се спира на основните фактори за загубата на биологично разнообразие, като неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, свръхексплоатация на природните ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове. Приета в разгара на пандемията от COVID-19, стратегията е централен елемент от плана на ЕС за възстановяване, който е необходим за предотвратяване на бъдещи епидемии и изграждане на устойчивост към тях и осигурява незабавни възможности за бизнес и инвестиции с цел възстановяване на икономиката на ЕС. Тя също така има за цел да включи биологичното разнообразие като неразделна част от общата стратегия на ЕС за икономически растеж. Наред с другото, стратегията предлага набелязване на обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми и реки, подобряване на състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, връщане на опрашителите в земеделските земи, намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори. Тя представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30% от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10% от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта.

Действията, предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата, ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат устойчиви работни места и растеж. За биоразнообразието ще бъде отпуснато финансиране в размер на 20 млрд. евро годишно от различни източници, в т.ч. фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

2Стратегията „От фермата до трапезата“ ще спомогне за прехода към устойчива продоволствена система в ЕС, която да защитава продоволствената сигурност и да гарантира достъп до здравословни храни, добивани от планета в добро състояние. Тя ще намали екологичния и климатичния отпечатък на продоволствената система на ЕС и ще укрепи нейната устойчивост, като опазва здравето на гражданите и гарантира поминъка на икономическите оператори.
Стратегията поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС, които включват намаляване с 50% на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20% на използването на торове, намаляването с 50% на продажбите антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури и заделянето на 25% от земеделската земя за биологично земеделие. Тя предлага и амбициозни мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният, в т.ч. подобряване на етикетирането, с което да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни.

Европейските земеделски стопани, рибари и производители на аквакултури изпълняват ключова роля в прехода към по-равноправна и устойчива продоволствена система. За да въведат устойчиви практики, те ще бъдат подпомогнати от общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството чрез нови потоци от финансиране и еко-схеми. Като възприемем устойчивостта като запазена марка на Европа, ще открием нови бизнес възможности и ще разнообразим източниците на доходи на европейските земеделски стопани и рибари.
Като основни части от Европейския зелен пакт тези две стратегии ще подпомогнат и - с коронавируса те се стремят да подсилят устойчивостта на обществото ни към бъдещи пандемии и заплахи, например въздействие върху климата, горски пожари, продоволствена несигурност и разпространение на болести, като освен това подпомагат устойчивите практики в селското стопанство, рибарството и аквакултурите и се ангажират със защитата на дивата флора и фауна и противодействат на незаконната търговия с тях.

Стратегиите имат и важни международни аспекти.

Стратегията за биологичното разнообразие потвърждава решимостта на ЕС да служи за пример в преодоляването на глобалната криза с биологичното разнообразие. Комисията ще се стреми да мобилизира всички инструменти на външната дейност и международните партньорства, за да спомогне за разработването на амбициозна нова глобална рамка на ООН за биологичното разнообразие на конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие през 2021 г.

Стратегията „От фермата до трапезата“ има за цел да насърчи глобалния преход към устойчиви продоволствени системи в тясно сътрудничество с международните партньори.

За повече информация:

Въпроси и отговори във връзка със стратегията за биологичното разнообразие
Въпроси и отговори за стратегията „От фермата до трапезата“
Информационен документ относно стратегията за биологичното разнообразие

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside