Начало arrow Новини arrow Нова европейска промишлена стратегия  
Нова европейска промишлена стратегия Печат
18 март 2020
3Комисията представи нова стратегия , която да подпомогне европейската промишленост да застане начело на двойния преход към постигане на неутралност по отношение на климата и водеща позиция в цифровата област. Стратегията има за цел да стимулира конкурентоспособността на Европа и нейната стратегическа автономност в момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция. 

С пакета от инициативи се очертава нов подход към европейската промишлена политика, който е здраво вкоренен в европейските ценности и традициите на социалния пазар. С него се определят редица действия за подкрепа на всички участници в европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори. Със специална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) се цели да се намали бюрокрацията и да се помогне на многобройните МСП в Европа да осъществяват стопанска дейност на единния пазар и извън него, да имат достъп до финансиране и да застанат начело на цифровия и екологичния преход. Инициативите включват и конкретни мерки за преодоляване на пречките пред доброто функциониране на единния пазар - най-силният европейски актив, който дава възможност на всички европейски предприятия да се разрастват и да се конкурират в Европа и извън нея.
Публикуваният пакет за промишлената политика включва следните инициативи:

Нова промишлена стратегия
С цел затвърждаване на водещата позиция на Европа в промишлеността нова стратегия в тази област ще спомогне за реализирането на три основни приоритета: запазване на конкурентоспособността на европейската промишленост в световен мащаб и равнопоставени условия на конкуренция в ЕС и по света, постигане на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. и оформяне на цифровото бъдеще на Европа.
В стратегията се определят основните фактори за промишлената трансформация на Европа и се предлага всеобхватен набор от бъдещи действия.

Нова стратегия за МСП
МСП имат основна роля в промишлената структура на Европа, като осигуряват две трети от работните места, и са от основно значение за успеха на новия промишлен подход. Стратегията има за цел да помогне на МСП да застанат начело на двойния преход, което означава също така да се осигури достъп до правилните умения. За да се изгради капацитетът на МСП за осъществяването на този двоен преход, ЕК ще подсили Европейската мрежа на предприятията със специални съветници по въпросите на устойчивостта. Тя също така ще разшири центровете за цифрови иновации, така че да обхванат всички региони в Европа, за да се даде възможност на МСП да интегрират цифровите иновации. ЕК ще открие и възможности за доброволческа дейност и обучения по цифрови технологии.

Единен пазар, осигуряващ ползи за европейските предприятия и потребители
Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа и предоставя на европейските предприятия обширен вътрешен пазар. Той стимулира конкуренцията и търговията в рамките на ЕС. Той предоставя на гражданите на ЕС по-голям избор на стоки и услуги и повече възможности за заетост и предприемачество. За европейските дружества единният пазар е трамплинът, който им дава възможност да станат лидери на световната сцена.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside