Начало arrow Новини arrow 46 млн. лева за допълнително практическо обучение на студенти  
46 млн. лева за допълнително практическо обучение на студенти Печат
22 януари 2020
5Договор за финансиране на проект „Студентски практики - Фаза 2“ е подписан между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката.

Бюджетът от 46 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот" на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Проектът цели осигуряване на подкрепа за допълнителна практическа подготовка на студенти в реална работна среда, която да подобри възможностите на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда, както и създаване на условия за развитие на практически умения в областта, в която се обучават студентите.
С реализирането на проекта ще се допринесе за създаване и укрепване на ефективни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите, както и ще бъде осигурена възможност за обратна връзка от бизнеса към висшите училища за съответствието на съдържанието на учебните планове и програми към нуждите на пазара на труда.

Проектът предвижда приоритетно включване в практическо обучение на студенти, обучаващи се в области на висшето образование - педагогически науки, природни науки, математика и информатика и технически специалности.

В дейностите ще бъдат обхванати студенти от 43 висши училища, партньори по проекта, които ще бъдат включени в 44 000 студентски практики.

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside