Начало arrow Новини arrow Работна програма за 2020 год. на програма „Европа за гражданите“  
Работна програма за 2020 год. на програма „Европа за гражданите“ Печат
19 декември 2019
5Европейската комисия прие Работната програма за 2020 год. на програма „Европа за гражданите“ .

Програмните приоритети за 2020 год. Насърчават дебата върху ключови моменти от европейската история и въпроси от изключителна важност днес, като общите ценности, отразени в общото европейско културно наследство (за Направление 1: Европейска памет за миналото) и социалната, икономическа и политическа обстановка в ЕС (за Направление 2: Демо-кратична ангажираност и гражданско участие). Използването на социални мрежи в проектните дейности се насърчава, с особен фокус върху привличането на голям брой европейски граждани и, в частност, младежи. В допълнение, препоръчва се на организациите бенефициери да използват възможностите на Европейския корпус за солидарност. Кандидатстващите организации по програмата се насърчават да разработят проекти, отговарящи на целите на програмата и насочени към постигане на многогодишните приоритети,

От януари 2020 год. програма "Европа за гражданите" ще финансира проекти и дейности в следните направления:

- Направление 1 "Европейска памет за миналото":  Отбелязване на ключови моменти и отправни точки в най-новата история на Европа; Гражданско общество и гражданско участие при тоталитарните режими; Антисемитизъм, ксенофобия, хомофобия, антициганизъм и други форми на нетолерантност: уроците от миналото и тяхната актуалност днес; Преход към демокрация и присъединяване към Европейския съюз.

- Направление 2 "Демократична ангажираност и гражданско участие": Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата; Солидарност по време на криза; Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на контра-дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство.

За повече информация и насоки

Източник: Национален център за контакт по програма "Европа за гражданите"

5
 
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside