Начало arrow Новини arrow Над 82 милиона лева ще се инвестират в 1 500 детски градини  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Над 82 милиона лева ще се инвестират в 1 500 детски градини Печат
30 май 2019
6Договор за финансиране на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е подписан между Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Министерство на образованието и науката.

Бюджетът от 82 500 000,00 лв. е осигурен от Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта от бенефициента МОН е 30 месеца. Партньор е Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектът е насочен към разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и деца, живеещи в бедност и дейностите ще се изпълняват на територията на цялата страна.
Основната цел е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване.
Целевата група по проекта са деца от уязвими групи, родители, учители и други педагогически и непедагогически специалисти.
Проектът ще обхване 1 500 детски градини и училища с предучилищни групи, като в 130 от тях ще се осигури подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения. Общо над 50 000 деца ще участват в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование, като 20 000 от тях ще участват в мерки за образователна интеграция и реинтеграция.
Основни дейности по проекта :
1.  Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.
2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.;
3. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.:
- на учители
- на други педагогически специалисти (психолози, логопеди и др.), непедагогически персонал (помощник-възпитатели, образователни медиатори, социални работници и др.), и други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др.)
4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.;
5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

Източник: МОН
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside