Начало arrow Новини arrow Над 82 милиона лева ще се инвестират в 1 500 детски градини  
Над 82 милиона лева ще се инвестират в 1 500 детски градини Печат
30 май 2019
6Договор за финансиране на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е подписан между Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Министерство на образованието и науката.

Бюджетът от 82 500 000,00 лв. е осигурен от Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта от бенефициента МОН е 30 месеца. Партньор е Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектът е насочен към разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и деца, живеещи в бедност и дейностите ще се изпълняват на територията на цялата страна.
Основната цел е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване.
Целевата група по проекта са деца от уязвими групи, родители, учители и други педагогически и непедагогически специалисти.
Проектът ще обхване 1 500 детски градини и училища с предучилищни групи, като в 130 от тях ще се осигури подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения. Общо над 50 000 деца ще участват в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование, като 20 000 от тях ще участват в мерки за образователна интеграция и реинтеграция.
Основни дейности по проекта :
1.  Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.
2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.;
3. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.:
- на учители
- на други педагогически специалисти (психолози, логопеди и др.), непедагогически персонал (помощник-възпитатели, образователни медиатори, социални работници и др.), и други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др.)
4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.;
5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

Източник: МОН
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside