Начало arrow Новини arrow Годишни оценки на реформите в Западните Балкани и Турция  
Годишни оценки на реформите в Западните Балкани и Турция Печат
30 май 2019
2Комисията прие годишната си оценка на изпълнението на реформите от партньорите в Западните Балкани и Турция заедно с препоръки към тези страни за следващите стъпки.

Западни Балкани - Твърдата и надеждна перспектива за членство в ЕС за Западните Балкани продължава да бъде от съществено значение за извършването на промени, насърчаването на помирението, утвърждаването на стабилността в региона и популяризирането на ценностите, нормите и стандартите на ЕС. Стратегията на Комисията за Западните Балкани от февруари 2018 г. поднови ангажимента на ЕС и неговите държави членки и даде нов тласък на региона. През изминалата година държавите партньори постигнаха конкретен напредък и показаха, че са ангажирани с европейската перспектива, макар цялостното осъществяване на реформите в отделните страни да е на различно ниво.

Албания и Северна Македония използваха предоставената възможност и осъществиха реформи, особено в областите, определени като ключови от Съвета през юни 2018 г. С оглед на постигнатия значителен напредък и на изпълнените условия Комисията препоръча на Съвета да започне преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония.
Комисията публикува и становището си относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз. Становището е придружено от аналитичен доклад, в който за първи път се прави преглед на ситуацията в страната спрямо всички стандарти, приложими за държавите - членки на ЕС. Комисията е на мнение, че преговорите за присъединяване с Босна и Херцеговина следва да започнат, след като страната достигне необходимата степен на съответствие с критериите за членство, и особено с политическите критерии, изискващи стабилност на институциите, които гарантират по-специално демокрацията и спазването на върховенството на закона.
Босна и Херцеговина ще трябва да подобри из основи своята законодателна и институционална рамка, за да изпълни редица подробни приоритети в сферата на демокрацията, върховенството на закона, основните права и реформата на публичната администрация. Становището, което представлява пътна карта за всеобхватни реформи в тези ключови области, е крайъгълен камък в отношенията между ЕС и Босна и Херцеговина, давайки нов тласък на страната в процеса на интеграция в ЕС.

Турция - Турция е ключов партньор за ЕС и страна кандидатка. Диалогът и сътрудничеството в основни области от общ интерес, включително на най-високо равнище, се запазиха, по-специално чрез ефективно сътрудничество по въпросите на миграцията и оказване на подкрепа за бежанците. При все това Турция продължи да се отдалечава от Европейския съюз в резултат на сериозни крачки назад в областите на върховенството на закона и основните права и отслабване на ефективния контрол и баланс в политическата система с влизането в сила на изменението на конституцията. През юни 2018 г. Съветът единодушно отбеляза, че преговорите за присъединяването на Турция са в застой и не може да се обмисля отварянето или затварянето на други глави. Основните факти, довели до тази оценка, продължават да са налице.

Следващи стъпки
Сега предстои Съветът да разгледа препоръките на Комисията и да вземе решения относно предстоящите действия.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside