Начало arrow Архив на новините arrow Март 2017 arrow Финансираща програма „Силата на семейството и общността”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Финансираща програма „Силата на семейството и общността” Печат
15 март 2017
4Фондация Лале обявява нова финансираща програма съвместно с Фондация Оук

Програма „Силата на семейството и общността” е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Тя е продължение и развитие на тригодишна съвместна програма на фондация Лале и фондация Оук за изграждане на капацитета на местни граждански организации за подкрепа на деца и семейства с цел предотвратяване на насилие, малтретиране, изоставяне и настаняване на деца в социални институции.
Идеята на програма „Силата на семейството и общността“ е да предложи подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности, за да знаят, разбират и могат те самите да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането. С реализирането на програмата планираме да:
- подкрепим и стимулираме развитието на модели и практики за овластяване на хора и общности;
- стимулираме граждански организации да работят с деца и семейства за пълноценно участие и подкрепа не само в рамките на социални услуги;
- демонстрираме заедно с партньорите си работещи успешни практики, които могат да бъдат разпространени в страната;
- провокираме промени в практики и политики за грижа за децата чрез демонстриране на доказателства от оценени проекти на подкрепените организации;
- насърчим и подкрепим граждански организации, които работят с деца и семейства, да разбират и включат в ежедневните си дейности принципите за планиране и работа „Основани на на правата на детето“, „Участие на децата“, „Недопускане на дискриминация“, „Висшият интерес на детето“, „Зачитане и надграждане върху силните страни“, „Не вреди!“;
- допринесем за равни възможности за деца от раждането до предучилищна възраст и превенция на отрицателните ефекти от бедност и недостатъчни родителски умения върху добруването и развитието им,чрез подкрепа за семейства в изостанали общности.
Целите на програмата са:
- Да допринесе за информиране, включване и овластяване на семейства, деца и общности, за да се предотврати и/или намалят насилие, неглижиране, недостатъчна грижа и рискове за извеждане на деца от семействата им;
- Да повлияе за развитие на ефективни практики и политики за грижи за децата, основани на доказателства от оценени и документирани модели на работа;
- Да стимулира програма за ранно детско развитие на деца от изостанали общности чрез адаптиране, реализиране и документиране на пилотни проекти по Програма Сигурен старт в различни общини от мрежа от местни организации, чрез осигуряване на разнообразни програми за родители и деца от 0 до 5 години за подкрепа на уменията на децата за учене, тяхното здравно, социално и емоционално развитие.

Фондация Лале ще подкрепи финансово и експертно изпълнението на проекти, пряко насочени към постигането на заявените цели на програмата.
Проектите ще бъдат избрани на конкурсен принцип на два етапа – заявяване на интерес и представяне на пълно проектно предложение.

Заявяването на интерес става с формуляр за концепция за проект в срок до 7 април 2017. Представените концепции следва да са в рамките на 5 страници.
 
 
Конкретни въпроси могат да се отправят на същата електронна поща. При необходимост от повече информация или консултация по конкретна идея или концепция, представители на заинтересованите организации могат да направят това по телефона или на предварително уговорена среща.

Максималният размер на финансовата подкрепа за проект е до 66 000 лева за целия период на изпълнение на проекта.
Продължителността на дейностите може да бъде между 30 и 36 месеца.

Изискване е осигуряването на допълнителен принос в размер на най-малко 20% от общата стойност на проекта от други източници. Този принос може да бъде финансов или остойностен в услуги и материали, предоставени със съответен документ. Допълнителното финансиране следва да е планирано така, че да осигурява описаните дейности в рамките на целия проект.

Представените концепции за проект ще бъдат разгледани от екип от независими консултанти до края на април 2017. Тогава определен брой организации ще бъдат поканени да представят пълно проектно предложение в рамките на м. май. Одобрените проекти ще бъдат обявени до края на юни 2017.

Организациите, които в процеса на изпълнение най-добре развият и документират моделите си на работа, ще получат допълнителна подкрепа за изграждане на капацитет и практики за застъпничество на местно и национално ниво в рамките на 18 – 20 месеца.
Очаквания към кандидатстващите организации:
= Да имат практически опит в работа с деца и семейства в общността;
= Да не изпълняват в момента проект, финансиран пряко от фондация Оук;
= Да прилагат следните принципи в работата си с деца:
- Поставят интересите и нуждите на децата в центъра на работата си;
- Вслушват се в децата и насърчават детско участие, когато това е  подходящо;
- Прилагат Конвенцията на ООН за правата на детето;
- Градят дейността си върху силните страни на деца, семейства и общност;
- Имат ангажимент  за сигурността на децата, с които работят;
- Сътрудничат си с институции, отговорни за закрилата на децата, чрез застъпничество и/или изграждане на капацитета им;
- Приемат детето в неговата цялост с потреб-ностите и възможностите му;
- Имат нагласа да се учат от грешките си.

Очаквания към представените концепции за проект:
- Дейностите да са пряко насочени към овластяване на деца, родители, семейства и общности в областта на грижи за децата и възможности за тяхното развитие;
- Да предлагат иновативни подходи и модели на работа в общността;
- Да са приложими в други населени места в страната;
- Да водят до конкретни и измерими практически резултати;
- Да са основани и стимулират участие на деца и семейства, към които са насочени;
- Да се изпълняват от местна организация с подкрепата и участието на общността;
- Да имат подкрепата на съответната община за реализиране на дейностите;
Най-малко 20% от общия бюджет на проекта да е осигурен от други източници.
 
Програмата не предвижда финансиране на:
- Хуманитарни дейности;
- Разходи по предварителната подготовка на проекта;
- Институционална подкрепа, ремонтни дейности и обзавеждане;
- Научни изследвания и издателски разходи;
- Еднократни събития (срещи, конференции, кръгли маси и др.), ако не са обоснована интегрална част от дейностите по проекта.

Източник: Фондация Лале
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside