Начало arrow Текущи покани arrow Фондовете за градско развитие обявиха покани за набиране на проекти  
Фондовете за градско развитие обявиха покани за набиране на проекти Печат
24 януари 2019
5
ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД – Фонд за градско развитие за Северна България обявиха покани за набиране на проекти за финансиране чрез финансови инструменти и комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от УО на ОПРР, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Общият ресурс, предоставен по програмата на Фондовете за градско развитие за инвестиране в проекти по двете оси, възлиза на 320,2 млн. лв., към който Фондовете добавят и собствен ресурс в размер на 222,1 млн. лв.

Направленията за инвестиране от Фондовете за градско развитие обхващат: градска среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие, интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. Кандидатстването за подкрепа се извършва пред съответния финансов посредник – Фонд за градско развитие.

5Повече информация относно обхвата на мерките за финансиране, механизма на инвестиране, допустимия териториален обхват и допустимите крайни получатели, са посочени в обявените от Фондовете покани.
„Регионален фонд за градско развитие“ АД (ФГР за Северна България)
http://jessicafund.bg/bg/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/call_for_proposals.pdf

Допълнителна информация:
Фонд Север - „Фонд за градско развитие“ е инструмент, част от ОПРР 2014-2020г. и представлява естествено продължение на успешната инициатива JESSICA от предходния програмен период. Финансирането с новия инструмент обхваща 39 общини на територията на страната, а средствата са многократно повече и достигат общо 353.3 млн. лева. Освен вече познатото финансирането на градски проекти, средства са предвидени и за енергийна ефективност на еднофамилни къщи и развитие на туризма в обектите на културното наследство.
След проведена обществена поръчка от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, през месец септември 2018 г., „Регионален фонд за градско развитие“ АД пое управлението на „Фонда за градско развитие за Северна България“ (ФГР Север).
С ФГР Север се финансират проекти, които съответстват с допустимите дейности по приоритетни оси 1 и 6 на ОПРР 2014-2020г. и имат за цел да решат проблеми на градската среда и развиват туристическия потенциал на паметниците на културата.

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside