Начало arrow Текущи покани arrow Покана за предложения по Програма „Еразъм+“  
Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ Печат
20 декември 2018
3В Официалния вестник на ЕС от 17 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката, Инициативи за иновативна политика – Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Проектите за перспективно сътрудничество (ППС) са широкомащабни проекти. Те целят идентифициране, изпитване, разработване или оценка на иновативни подходи в рамките на политиката, които имат потенциал да бъдат общоприети и да усъвършенстват системите за образование и обучение.
Те трябва да предоставят задълбочени знания относно целевата група (групи), условията на преподаване, учене или обучение и ефективни методологии и инструменти, способстващи за развитието на политиките, както и заключения, важни за лицата, определящи политиките в областта на образованието и обучението на всички равнища.

Общите цели на настоящата покана са:
- да насърчава иновациите в областта на образованието и обучението чрез европейско сътрудничество както на ниво политика, така и на практическо ниво;
- да даде възможност на ключовите заинтересовани страни да разработват и въвеждат в практиката иновативна политика.

Предложенията трябва да се отнасят до един от шестте приоритета:

1. придобиване на основни умения от нискоквалифицирани възрастни;
2. разработване и оценяване на ефективността на продължаващото обучение за задоволяване на настоящите и бъдещите потребности от умения;
3. насърчаване на въвеждането на иновативни технологии в областта на  предоставянето на консултации за професионал но ориентиране;
4. насърчаване на иновативните и интердисциплинарните подходи към  преподаването на STE(A)M (науки, технологии, инженерство (изкуство), математика) в образованието;
5. насърчаване на използването на инструменти за самоанализ с цел подкрепа на иновациите и на цялостната промяна в образователните и обучителните институции;
6. висше образование – постигане на целите на плана за действие в областта на цифровото образование (включително стратегията Open Science (Отворена наука) и оценка на резултатите от обучението с цел сравнителен анализ на институциите за висше образование.

Предложения, които не се отнасят до нито един от 6-те приоритета на поканата, няма да бъдат разгледани.

Допустимите кандидати са обществени или частни организации, с предмет на действие в областта на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори, или организации, които извършват междусекторна дейност (напр. центрове за признаване, търговски камари, търговски организации, гражданско общество и културни организации, мрежи на участници, НПО, министерства на образованието, доставчици на услуги в областта на образованието и др.).

Финансовото участие на ЕС не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.
Максималният размер на безвъзмездните средства за един проект е 500 000 EUR.
Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 19 март 2019 г., 12:00 ч. на обяд (централноевропейско време) (брюкселско време).

Източник: http://www.europa.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside