Начало arrow Новини arrow Затягане на правилата за по-безопасни и екологично чисти автомобили  
Затягане на правилата за по-безопасни и екологично чисти автомобили Печат
20 декември 2017
2Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение да се повишат значително качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитванията на превозни средства, да се увеличат проверките на вече въведени на пазара на ЕС автомобили и да се укрепи цялостната система чрез надзор на европейско равнище.

Съзаконодателите на ЕС постигнаха споразумение по предложението на ЕК от януари 2016 г. за цялостно преразглеждане на нормативната уредба на ЕС за одобряването на типа: правилата, по които се удостоверява, че дадено превозно средство отговаря на всички изисквания за пускане на пазара, както и интензивни проверки за трайно спазване на европейското законодателство от страна на производителите.

Основните елементи на новите правила са следните:

1. Повишават се качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването преди пускането на даден автомобил на пазара:
- Ще се провеждат редовни независими одити на техническите служби на основата на строги критерии за резултатност, за да могат те да получат или запазят възложените им от държавата членка правомощия да провеждат изпитвания и инспектиране на нови модели автомобили. ЕК и другите държави членки ще имат възможност при възникнали проблеми да оспорят тези правомощия.
- Националните органи по одобрение на типа ще бъдат подлагани на одит от Комисията, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия ЕС.
- Не беше прието предложението на ЕК за промяна на системата на заплащане така, че да се избегнат преките плащания от производителите към техническите служби.

2. Зачестяват проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС:
- макар актуалните правила за одобряване на типа да се отнасят предимно до предварителните проверки на прототипи, взети от производствената линия, занапред държавите членки ще трябва да извършват редовни проверки на място върху превозни средства, които вече са пуснати на техния пазар, и да оповестяват резултатите от такива проверки.
- Всички държави членки ще могат да вземат предпазни мерки срещу превозни средства, които не отговарят на изискванията и се намират на тяхната територия, без да чакат издалият одобрението на типа орган да направи това, какъвто е случаят понастоящем.

3. Надзор на европейско равнище:

В бъдеще ЕК ще извърши проверки на пазара независимо от държавите членки и ще има възможността да започне изземвания от употреба за целия ЕС. Тя ще разполага с правомощията да оспори определянето на техническите служби и да налага санкции на тях или на производителите на автомобили до максималната сума от 30 000 EUR за всеки автомобил, който не отговаря на изискванията.
Комисията ще оглави нов форум за правоприлагане, чиято цел е да гарантира по-единно тълкуване на съответното законодателство на ЕС, пълна прозрачност на случаите на неспазване и по-добри и по-координирани дейности по надзора на пазара от страна на държавите членки.

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside