Начало arrow Текущи покани arrow Започна набирането на проекти за финансиране по „Красива България“ за 2018 г.  
Започна набирането на проекти за финансиране по „Красива България“ за 2018 г. Печат
15 октомври 2017
5В периода 02.10.2017 - 15.01.2018 г. се провежда кампания за набиране на кандидати за участие  по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" през 2018 г.

Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са три:
- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места";
- мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура";
- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип".
Мярка М01 е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда.
Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.
По мярка М01 се допускат проектни предложения, предвиждащи изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи:
- в сгради за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, вкл. недвижими културни ценности, или в самостоятелни обекти в тези сгради;
- в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на техните урегулирани поземлени имоти.

Мярка М02 е насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги от не-резидентен тип в общността.
Допустими кандидати по мярка М02 са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.
По мярка М02 се допускат проектни предложения, предвиждащи изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи:
- в сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от не резидентен тип в общността, вкл. недвижими културни ценности, или в самостоятелни обекти в тези сгради;
- в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на техните урегулирани поземлени имоти.
Мярка М02-01 е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа.
Допустими кандидати по мярка М02-01 са общините, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.
По мярка М02-01 се допускат проектни предложения, предвиждащи изпълнение на СМР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип. По мярката не се допускат обекти със статут на недвижима културна ценност.

Източник: МТСП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside