Начало arrow Текущи покани arrow Проекти за разработване на продуктови и производствени иновации  
Проекти за разработване на продуктови и производствени иновации Печат
13 юли 2017
4Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.
По настоящата процедура предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.  
Допустими са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А
Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Елемент Б
Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на
изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
Визуализация на проекта.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Пълният пакет документи е публикуван на интернет адрес: www.opic.bg , както и на www.eufunds.bg .

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside