Начало arrow Текущи покани arrow Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца  
Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца Печат
31 май 2017
4
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

4Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, с общ бюджет 58 млн.лв. и с конкретни бенефициенти общини, съгласно Картата на услугите за  подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги и Министерство на здравеопазването.
Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020,
https://eumis2020.government.bg/

Проектни предложения се подават с два крайни срока, като първи краен срок е 03 август 2017 г. и втори краен срок - 03.11.2017 г.
Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със Заповед № РД-02-36-382/03.05.2017 на Ръководителя на УО на ОПРР.
4Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и в ИСУН 2020.

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside