Начало arrow Новини arrow Нови инициативи за училищното и висшето образование в ЕС  
Нови инициативи за училищното и висшето образование в ЕС Печат
31 май 2017
Комисията прие нови инициативи относно училищното и висшето образование, включително предложение за проследяване на дипломираните висшисти, за да се помогне на държавите членки да събират информация какво правят те след завършване на обучението си.

Общата цел на тези инициативи е чрез поредица от конкретни действия да се помогне на държавите членки да предоставят качествено и приобщаващо образование за всички млади хора, така че те да придобият знанията и уменията, които са необходими за пълноценно участие в живота на обществото, да могат да реагират на новите възможности и предизвикателства, породени например от глобализацията и технологичните промени, и да бъдат в състояние да адаптират образованието си към нуждите на трудовия пазар.
Младите хора се нуждаят от широк набор от компетенции, които да им дадат възможност да постигнат успех в живота, да намерят удовлетворяваща ги работа и да бъдат ангажирани граждани, независимо от техния произход. Образованието играе много важна роля в осигуряването на оптимални условия за постигането на тези цели. Необходими са обаче действия за подобряване на качеството и резултатите на образователните системи в Европа, така че те да не изостават от обществените промени и да служат на всички деца и млади хора. Решенията в областта на образованието се вземат на национално и регионално равнище, но ЕС подкрепя държавите членки, като в същото време изцяло съблюдава принципа на субсидиарност.

Що се отнася до училищата, данните от държавите членки показват, че са нужни действия в три области, в които подкрепата на ЕС може да помогне да се отговори на важни предизвикателства:
- повишаване на качеството на училищата и степента на приобщаване в тях;
- подкрепа за отличните учители и училищни ръководители;
- подобряване на управлението на системата за училищно образование.
Комисията предлага да допълва действията на държавите членки в тези три области, като подкрепя взаимното обучение, укрепва фактологичната база за нещата, които функционират добре в сферата на образованието, и подпомага националните реформи в държавите членки, които желаят това. Сред примерите за подобна подкрепа са подпомагането на развитието на умения и междукултурното обучение чрез училищни партньорства, мобилност и проекти за електронно побратимяване (e-Twinning) в рамките на програмата „Еразъм+“, засилването на партньорското обучение по въпросите на кариерното и професионалното развитие на учителите и училищните ръководители и създаването на нов механизъм за подкрепа, за да могат държавите членки да търсят помощ при разработването и прилагането на образователни реформи.
Обновената стратегия в областта на висшето образование се основава на програмата за модернизиране от 2011 г. ?ЕК има планове в четири основни области:
- да се гарантира, че дипломираните висшисти напускат висшите учебни заведения с набор от умения, които са нужни за тях и за съвременната икономика;
- да се изградят приобщаващи системи за висше образование;
- да се гарантира приносът на висшите учебни заведения към иновациите в останалата част от икономиката;
- да се подкрепи оптималното използване на наличните човешки и финансови ресурси от висшите учебни заведения и правителствата.
Представените инициативи са изпълнение на ангажиментите, поети по линия на инициативата Инвестиране в младежта на Европа на 7 декември 2016 г.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside