Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2016 arrow Набиране на концепции за приобщаване на уязвими групи  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Набиране на концепции за приобщаване на уязвими групи Печат
16 ноември 2016
4С решение от 6.10.16 г. на Съвета по координация на средствата от ЕС беше одобрено стартирането на интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, включително за доразвиване на пилотния модел от периода 2007-2013 г. за интегрирани инвестиции за маргинализираните общности, живеещи в социални жилища.
За реализацията на процедурата по взаимно допълващ се начин ще бъдат използвани възможностите на трите оперативни програми – ОПРЧР, ОПНОИР, ОПРР.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване  чрез:
- Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1);
- Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
- Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
- Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4);
- Изграждане на социални жилища (Направление 5).

Интегрираната процедура ще се изпълнява в два компонента:
- Компонент 1 (50 млн. лв ОПРЧР+5  млн. лв. ОПНОИР): На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (Направления 1-4)
- Компонент 2 (30 млн. лв ОПРЧР+3 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. (Направление 5)

Целта на настоящата процедура за предварителен подбор е стесняване на териториалния обхват и избор на конкретни бенефициенти по Компонент 1 на интегрираната процедура. Подборът ще бъде извършен на базата на статистически критерии и идейна концепция, представяща проблемите в съответната община и предложените мерки за решението им, използвайки инструментариума по утвърдените от съответните комитети за наблюдение операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР 2014-2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 2014-2020 г. Реализираният чрез този подход географски фокус ще даде възможност за постигне на желаната ефективност и концентрация на интервенциите, както и по-добра видимост и измеримост на резултатите.

Допустими кандидати по процедурата за предварителен подбор са всички общини  (райони на общини) с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода след 2015 г. в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Изискванията за кандидатстване, формуляр за подаване на концепция, таблицата с критерии за оценка могат да бъдат изтеглени тук

Крайният срок за получаване на концепциите е 15 декември 2016 г.

Източник:
Министерски съвет
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside