Начало arrow Архив на новините arrow Май 2016 arrow Проектни предложения за енергийна ефективност в МСП  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проектни предложения за енергийна ефективност в МСП Печат
31 май 2016
5Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“
- Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
- ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
Елемент Б „Услуги“:
- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
- Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
- Публичност и визуализация
- Одит на проекта.
Подаването на проектното предложение  се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на ОПИК: www.opcompetitiveness.bg , както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове : www.eufunds.bg .
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12. 10. 2016 г.

Източник:
МИ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside