Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2008 arrow Отварят се три нови схеми по ОП “Регионално развитие” в рамките на 1 месец  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Отварят се три нови схеми по ОП “Регионално развитие” в рамките на 1 месец Печат
19 юли 2008
В рамките на един месец Управляващият орган на ОПРР ще обяви покани за набиране на проектни предложения по три схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:  

1.    Покана по Схема BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”

Схемата попада в обхвата на операция 1.4. : „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Общият индикативен финансов ресурс възлиза на 244 096 886 лева. В рамките на схемата ще се подкрепят проекти на територията на 86 градски агломерационни ареали, на индикативна стойност от 1 000 000 до 10 000 000 лева. Дейностите, които ще получат подкрепа от ЕФРР чрез ОПРР, включват: 
·       Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други елементи на градското обзавеждане;
·       Изграждане, реконструкция, рехабилитация  на пешеходни алеи и тротоари, велосипедни алеи, подлези, включително създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, поставяне на указателни знаци, изграждане на обществени паркинги и др.;                  
·       Подобряване достъпа за хора с увреждания до общински административни сгради, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.;            
·       Подкрепа за местни инициативи, насочени към подобряване на градската среда, организиране на обществени обсъждания и кръгли маси, създаване на мрежи за партньорство и планове за действие, свързани с градското развитие.

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставяна на базата на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на предложенията. Очаква се срокът за набиране на проектните предложения да е около 4 месеца и в същия срок след крайния за набиране на проектни предложения да приключи работата на комисията по оценка.

 2.   Покана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-01/2008  „Подкрепа за развитието на природни и културно- исторически атракции”

Схемата попада в обхвата на операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”. Общият индикативен финансов ресурс възлиза на 276 193 748 лева. В рамките на схемата ще се подкрепят проекти на територията на 148 общини, като за дейности, свързани с паметници на културата с национално значение, е избираема територията на цялата страна без общините Аврен, Балчик, Банско, Бургас, Бяла (Варненско), Варна, Долни Чифлик, Каварна, Несебър, Пловдив, Поморие, Приморско, Самоков, Смолян, Созопол, София, Царево, Чепеларе, Шабла, на индикативна стойност от 200 000 до 6 000 000 лева. Дейностите, които ще получат подкрепа от ЕФРР чрез ОПРР, включват:
·       Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация, консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.;
·       Развитие на туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, тротоари, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, съоръжения за подобряване на достъпа за хора с увреждания и др.);        
·       Реконструкция, ремонт, обновяване на туристически хижи по смисъла на чл.3,ал.3,т.10 от Закона за туризма, заслони и съоръжения за безопасност в отдалечени райони;
·       Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища за достъп, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
·       Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции и съоръжения; 
·       Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности)

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставяна на базата на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на предложенията. Очаква се срокът за набиране на проектните предложения да е до 5 месеца и в срок 3 месеца след крайния за набиране на проектни предложения да приключи работата на комисията по оценка. 

3.    Покана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008  „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”

Схемата попада в обхвата на операция 4.2: „Междурегионално сътрудничество”. Общият индикативен финансов ресурс възлиза на 12 527 285 лева. В рамките на схемата ще се подкрепят проекти на територията на цялата страна, на индикативна стойност от 100 000 до 300 000 лева. Дейностите, които ще получат подкрепа от ЕФРР чрез ОПРР включват:
·       Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в развитието; Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващите ги анализи, в контекста на гореизброените теми на сътрудничество;
·       Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики, интернет-базирани средства и електронни бази данни за споделен обмен на най-добрите практики и тенденции в регионалното развитие Анализи на най-добри практики и критерии (benchmarking analyses) при предоставянето на услуги;
·       Разработване на бъдещи стратегически проекти, стратегии и планове за действия;
·       Обучения, семинари, конференции, учебни посещения, туининг проекти, съвместни срещи, включващи и социално-икономическите партньори (университети, НПО, бизнес сдружения, сдружения на служителите и работниците и т.н.);
·       Иновационни стратегии и стратегии за превенция на риска;
·       Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността на населението;
·       Разработване на материали за дистанционно обучение и дискусионни форуми;   
·       Въвеждане на иновационни подходи (пилотни проекти);
·       Предоставяне на консултации и услуги, свързани  с конкретен обмен;
·       Разпространение на резултатите вследствие обмен на ноу-хау и най-добри практики;
·       Закупуване на ограничено по количество оборудване и обзавеждане, непосредствено свързано и необходимо за изпълнението на дейностите по проекта.

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставяна на базата на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на предложенията. Очаква се срокът за набиране на проектните предложения да е до 3 месеца и в срок 2 месеца след крайния за набиране на проектни предложения да приключи работата на комисията по оценка.    Допълнителна информация очаквайте на интернет страниците на МРРБ (www.mrrb.government.bg ) и ОПРР (www.bgregio.eu ). 

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside