Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2015 arrow Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение  
Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение Печат
21 октомври 2015
5Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20 P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Целите на процедурата са:
- подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;
- допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;
- повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
- взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
- включване на родителите във възпитателния процес;
- създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
- засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на  Република България

Допустими кандидати и партньори:

- общини (или райони на общини);
- детски градини;
- общински училища с подготвителни групи;
- юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване .

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg

https://eumis2020.government.bg

http://www.eufunds.bg

Краен срок за представяне на предложенията - не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.   

Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 09.11.2015 г.  

Източник: МОН
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside