Начало arrow Текущи покани arrow Проекти за международни партньорства за заетост и растеж  
Проекти за международни партньорства за заетост и растеж Печат
15 януари 2017
6Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента:
Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“
Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни — членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните  области:
- пазар на труда и качество на работните места;
- социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
- изграждане на административен капацитет в горните две области.

Териториален обхват:
За Компонент 1: На територията на държавите-членки на Европейския съюз
За Компонент 2: На територията на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
- Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
- Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
- Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.
- Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация
- Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
- Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
esf.bg / ; https://eumis2020.government.bg/ .

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -  
https://eumis2020.government.bg

Източник: www.esf.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside