Начало arrow Текущи покани arrow Проекти за международни партньорства за заетост и растеж  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проекти за международни партньорства за заетост и растеж Печат
15 януари 2017
6Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента:
Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“
Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни — членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните  области:
- пазар на труда и качество на работните места;
- социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
- изграждане на административен капацитет в горните две области.

Териториален обхват:
За Компонент 1: На територията на държавите-членки на Европейския съюз
За Компонент 2: На територията на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
- Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
- Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
- Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.
- Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация
- Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
- Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
esf.bg / ; https://eumis2020.government.bg/ .

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -  
https://eumis2020.government.bg

Източник: www.esf.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside