Начало arrow Текущи покани arrow Кампания 2017 на проект „Красива България”  
Кампания 2017 на проект „Красива България” Печат
21 декември 2016
5-15-2Стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират през 2017 г. по програма  „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика.

През следващата година по инициативата ще се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.
Допустимите кандидати по трите мерки са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи.
 
Документи могат да се подават от 6 декември 2016 г. до 2 февруари 2017 г.
Кандидатите трябва да са собственици на оферираните обекти или с делегирани права да ги стопанисват и управляват.

По мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места”
ще се финансират предложения за строително-монтажни и строително-ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М01 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура" допустимите предложения са строително монтажни СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в сферата на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска по-мощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, ЦОП, ЦСРИ, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени трапезарии).
По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по проект „Красива България. По мярка М02 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" ще се финансират СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (ЦНСТ, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище). По мярката не се финансират СМР/СРР в обекти, които са със статут на недвижима културна ценност. По мярка М02-01 могат да се финансират СМР/СРР в прилежащите външни пространства на сградите за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.
Подробна информация относно допустимите кандидати, финансовата рамка на проектните предложения и условията за кандидатстване по обявените три мерки може да намерите на интернет-страница на проект „Красива България“

Източник: БТПП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside