Начало arrow Текущи покани arrow Подбор на проекти за развитие на клъстери  
Подбор на проекти за развитие на клъстери Печат
21 декември 2016
6
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИ – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  обявява процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Компонент 1
: Изграждане и подкрепа за орга-низационно-административно укрепване на клъстера
- Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера - осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера;
- Повишаване капацитета на административното тяло  на клъстера  за управление и координация на клъстера - участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики.

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация
- Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове
- Насърчаване на клъстерния маркетинг:
- Публичност и визуализация на проекта;
- Одит на проекта.

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау
Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.;
Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg .
Подаването на проектното предложение по се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg

Според структурата на процедурата преди подаване на проектните предложения пред УО е задължително да бъде извършено категоризиране на клъстера от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Крайният срок за подаване на документи за категоризиране пред ИАНМСП е 30.01.2017 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред УО е 17:30 часа на 28.04.2017 г.

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside