Начало arrow Текущи покани arrow Прием на заявления за Местни инициативни рибарски групи  
Прием на заявления за Местни инициативни рибарски групи Печат
30 ноември 2016
4От 23 ноември 2016 г. стартира приемът на заявления по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от Програмата за морско дело и рибарство.

Мярката има за цел да подпомогне създаването на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), които да изготвят стратегии за местно развитие. Сред допустимите дейности са също организиране на консултации с обществеността, бизнеса, общински и културни структури за приоритетите, които да залегнат в стратегиите, анализи на територията и популяризиране на подхода ВОМР.

Бюджетът на приема е 822 хил. лв.
Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР и е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности.
Финансовата помощ за извършване на допустими разходи за реализиране на определените в заявлението за изразяване на интерес дейности е в размер до левовата равностойност на 25 000,00  евро или 48 895,75 лева.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати-водещи партньори, които представляват:
1. местно партньорство, което не е прилагало подхода ВОМР в периода 2007 - 2013 г.;
2. МИРГ, прилагала подхода ВОМР  в периода 2007 - 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства, учредено и регистрирано по ЗЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност. Местна инициативна рибарска група, която изменя територията си на дейност през период 2014 - 2020 г., сключва споразумение за партньорство с местно партньорство или с МИРГ от новата територия. Изменението на територията се доказва с решение на общинските съвети на съответните общини, участници в партньорството.
Местните инициативни рибарски групи се различават и са независими от местните инициативни групи (МИГ), финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) посредством Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР).
За една територия се подпомага само едно местно партньорство или МИРГ.

Подаването на проектното предложение  се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН ) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Пълният пакет документи за кандидатстванее публикуван ТУК .

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 22.01.2017 г.


Източник:
Министерски съвет
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside