Начало arrow Текущи покани arrow Подбор на проекти за развитие на социалното предприемачество  
Подбор на проекти за развитие на социалното предприемачество Печат
01 ноември 2016
3
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.
Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%Размер на БФП за проект: 50 000 - 391 166 лв.;

3Индикативен срок: 05.01.2017 г., 17:30 ч.

Бенефициенти: Социално предприятие; Работодател; Специализирано предприятие на хора с увреждания; Кооперация на хора с увреждания; Община; Район на община; Доставчик на социални услуги; Неправителствена организация.

Партньори: Обучителни институции и организации; Общини и райони на общини; Доставчици на социални услуги; Неправителствени организации.

Допустими целеви групи: Хора с увреждания; Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Цел на процедурата:
Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ , http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/ .

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg .  

Източник: Агенция по заетостта
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside