Начало arrow Текущи покани arrow Подбор на проекти за развитие на социалното предприемачество  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Подбор на проекти за развитие на социалното предприемачество Печат
01 ноември 2016
3
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.
Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%Размер на БФП за проект: 50 000 - 391 166 лв.;

3Индикативен срок: 05.01.2017 г., 17:30 ч.

Бенефициенти: Социално предприятие; Работодател; Специализирано предприятие на хора с увреждания; Кооперация на хора с увреждания; Община; Район на община; Доставчик на социални услуги; Неправителствена организация.

Партньори: Обучителни институции и организации; Общини и райони на общини; Доставчици на социални услуги; Неправителствени организации.

Допустими целеви групи: Хора с увреждания; Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Цел на процедурата:
Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ , http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/ .

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg .  

Източник: Агенция по заетостта
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside