Начало arrow Текущи покани arrow Централизиран конкурс за избор на външни оценители  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Централизиран конкурс за избор на външни оценители Печат
16 октомври 2016
4На основание чл. 14, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет кани заинтересованите лица да участват в Централизиран конкурс за избор на външни оценители.

1. Дейност на външните оценители

Външните оценители могат да бъдат включени в състава на оценителните комисии като членове, резервни членове или помощник-оценители. Членовете на оценителната комисия участват в дейността по оценка и класиране на проектните предложения, подадени по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Помощник-оцените-лите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията.
Работният език в процеса на оценка е български език.

2. Изисквания, на които трябва да отговарят външните оценители:
2.1. да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър";
2.2. да притежават най-малко 3 години опит в конкретна професионална област, посочена в списъка по т. 8.3., или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки;
2.3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
2.4. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
2.5. да не са поставени под запрещение.

4Допълнително изискване: Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за външни оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.

Срок за подаване на заявленията: 26 октомври 2016 г. За заявления, подадени по електронен път, крайният срок е 23:59 ч. на 26 октомври 2016 г.

Подробна информация и документи за кандидатстване


Източник: Министерски съвет
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside