Начало arrow Текущи покани arrow Централизиран конкурс за избор на външни оценители  
Централизиран конкурс за избор на външни оценители Печат
16 октомври 2016
4На основание чл. 14, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет кани заинтересованите лица да участват в Централизиран конкурс за избор на външни оценители.

1. Дейност на външните оценители

Външните оценители могат да бъдат включени в състава на оценителните комисии като членове, резервни членове или помощник-оценители. Членовете на оценителната комисия участват в дейността по оценка и класиране на проектните предложения, подадени по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Помощник-оцените-лите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията.
Работният език в процеса на оценка е български език.

2. Изисквания, на които трябва да отговарят външните оценители:
2.1. да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър";
2.2. да притежават най-малко 3 години опит в конкретна професионална област, посочена в списъка по т. 8.3., или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки;
2.3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
2.4. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
2.5. да не са поставени под запрещение.

4Допълнително изискване: Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за външни оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.

Срок за подаване на заявленията: 26 октомври 2016 г. За заявления, подадени по електронен път, крайният срок е 23:59 ч. на 26 октомври 2016 г.

Подробна информация и документи за кандидатстване


Източник: Министерски съвет
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside