Начало arrow Текущи покани arrow Подбор на проекти за активно включване  
Подбор на проекти за активно включване Печат
27 август 2016
5Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.

Настоящата процедура има за цел:

- Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
- Подобряване на достъпа до услуги за кариер-но развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
- Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
- Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 000 лв.

Кандидат може да бъде:
- Община или район на община;
- Доставчик на социални услуги, удостоверено със съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок за кандидатстване.

5Партньор на кандидата може да бъде:
- Община или район на община;
- Доставчик на социални услуги;
- Работодател;
- Организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
- Обучителна институция и организация;
- Център за информация и професионално ориентиране;
- Неправителствена организация.

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%
Размер на БФП за проект: 80 000 - 391 166 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
http://esf.bg/
http://www.eufunds.bg/  
https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 31.10.2016 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: МТСП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside