Начало arrow Текущи покани arrow Подбор на проекти за активно включване  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Подбор на проекти за активно включване Печат
27 август 2016
5Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.

Настоящата процедура има за цел:

- Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
- Подобряване на достъпа до услуги за кариер-но развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
- Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
- Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 000 лв.

Кандидат може да бъде:
- Община или район на община;
- Доставчик на социални услуги, удостоверено със съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок за кандидатстване.

5Партньор на кандидата може да бъде:
- Община или район на община;
- Доставчик на социални услуги;
- Работодател;
- Организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
- Обучителна институция и организация;
- Център за информация и професионално ориентиране;
- Неправителствена организация.

Дял на БФП/съфинансиране от ЕС: 100%
Размер на БФП за проект: 80 000 - 391 166 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
http://esf.bg/
http://www.eufunds.bg/  
https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 31.10.2016 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: МТСП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside