Начало arrow Текущи покани arrow Проектни предложения за енергийна ефективност в МСП  
Проектни предложения за енергийна ефективност в МСП Печат
30 май 2016
5Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“
- Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
- ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
Елемент Б „Услуги“:
- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
- Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
- Публичност и визуализация
- Одит на проекта.
Подаването на проектното предложение  се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на ОПИК: www.opcompetitiveness.bg , както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове : www.eufunds.bg .
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12. 10. 2016 г.

Източник:
МИ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside