Начало arrow Текущи покани arrow Покана по програма “Еразъм+”  
Покана по програма “Еразъм+” Печат
14 май 2016
КД 3: Подкрепа за реформиране на политиката: Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж

Настоящата покана за представяне на предложения ще подпомогне проекти в областите на образованието, обучението и младежта, поставящи си за цел разрастване и разпространяване на иновационни добри практики, попадащи в обхвата на Декларацията относно насърчаване на активна гражданска позиция и общите ценности на свобода, търпимост и недискриминация чрез образование от 17 март 2015 г.

Поканата  включва две партиди:
Партида 1: Образование и обучение
Партида 2: Младеж
Кандидатите трябва да изберат само една от  партидите и да я посочат във формуляра си за кандидатстване.

Подкрепят се три проектни направления:
Направление 1:
Проекти за транснационално сътрудничество (партида 1 и партида 2)
Направление 2: Широкомащабни доброволчески проекти (партида 2)
Направление 3: Работа в мрежа на националните агенции „Еразъм+" (партида 2)

Допустими кандидати са публичните и частните организации, действащи в областите на образованието, обучението и младежта по направленията, включени в обхвата на Парижката декларация. Кандидатите, които се считат за допустими по настоящата покана, са:
- учебни институции и други доставчици на образователни услуги,
- публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта,
- организации с нестопанска цел (НПО),
- научноизследователски институти,
- търговски организации и социални партньори,
- центрове за насочване и признаване,
- международни организации,
- частни дружества,
- мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност,
 -Национални агенции „Еразъм+" в областта на младежта.

Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави:
- 28-те държави - членки на ЕС,
- държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
- страните - кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.

Изисквания за минимален състав на партньорствата:

Направление 1: 4 организации, представляващи 4 допустими държави. Ако в проекта участват мрежи, партньорството трябва да включва най-малко 2 организации, които не са членове на мрежата (т.е. двама партньори от мрежата плюс 2 организации, които не са членове на мрежата);
Направление 2: 3 организации, представляващи 3 допустими държави;
Направление 3:
4 национални агенции „Еразъм+" в областта на младежта, представляващи 4 допустими държави.

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2016 г., 12.00 ч. на обяд централно европейско време

Повече информация

Източник: EACEA
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside