Начало arrow Текущи покани arrow Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия  
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия Печат
14 февруари 2016
5Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Приложимият режим помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е „de minimis”.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.  

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
9/ Визуализация на проекта.

Подаването на проектното предложение се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg , както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС: www.eufunds.bg

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside