Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2014 arrow Решения на ЕК във връзка с процедури за неизпълнение на задължения през ноември  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Решения на ЕК във връзка с процедури за неизпълнение на задължения през ноември Печат
30 ноември 2014

2С ежемесечния си пакет от решения във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС.  Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

На 26 ноември Комисията прие пакета за месец ноември, съдържащ 205 решения, включително 32 мотивирани становища и 6 решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз.
За България Комисията прие мотивирани становища в 4 области: пътна безопасност; енергийна ефективност; околна среда и единно европейско небе.

Пътна безопасност: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ, КИПЪР, ЛЮКСЕМБУРГ и СЛОВЕНИЯ да приложат правилата на ЕС за обмен на информация за пътните нарушения
ЕК поиска от България, Кипър, Люксембург и Словения да приложат напълно Директивата за трансграничен обмен на информация за нарушенията на правилата за безопасност на движението по пътищата.
Директива 2011/82/ЕС, която обхваща нарушения като шофирането с превишена скорост и в нетрезво състояние, позволява идентифицирането и съдебното преследване на шофьори от ЕС във връзка с нарушения, извършени в държава, различна от държавата, в която е регистриран автомобилът им. Държавата, в която е извършено нарушението, е тази, която решава какви мерки да бъдат взети.
Срокът за транспониране на директивата в националното право беше 7 ноември 2013 г.

Ако това не бъде направено, ще се стигне до непоследователно прилагане на законодателството в ЕС, което ще навреди на пътната безопасност. България, Кипър и Люксембург все още не са уведомили Комисията за никакви мерки за транспониране, а Словения е уведомила само за частично транспониране на Директивата. Ето защо Комисията сега изпраща мотивирано становище, което представлява втори етап от процедурата на ЕС за нарушения. Ако в срок от два месеца не бъде съобщено за необходимите мерки, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Кипър, Люксембург и Словения. През май Съдът на ЕС постанови, че правното основание за Директива 2011/82/ЕС трябва да бъде променено от полицейско сътрудничество на транспорт. Правилата ще продължат да се прилагат във всички държави от ЕС до влизането в сила в разумен срок на нова директива с коригирано правно основание.

Енергийна ефективност: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ и УНГАРИЯ да транспонират изцяло законодателството на ЕС за енергийна ефективност.
Комисията отправи официално искане към България и Унгария за пълно транспониране на Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). Съгласно тази директива държавите от ЕС трябва да постигнат определени икономии на енергия през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез задължителни схеми за енергийна ефективност или други целенасочени политики за насърчаване на енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността и транспорта. Сред останалите изисквания са: енергийни одити на големи компании на всеки четири години, повече права за потребителите по отношение на измерването и таксуването на енергийното им потребление, ежегодно обновяване на поне 3% от сградите на централното правителство и енергийно ефективни обществени поръчки.
Комисията изпрати мотивирано становище до България и Унгария, в което иска те да я уведомят за всички предприети от тях мерки за транспониране на Директивата, която трябваше да бъде транспонирана във вътрешното право до 5 юни 2014 г. Ако не изпълнят своето законово задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави. През юли 2014 г. Комисията започна процедури за нарушение срещу 24 държави, които не я бяха уведомили за предприетите от тях мерки за транспониране на директивата в националните си законодателства (всички държави членки с изключение на Кипър, Италия, Малта и Швеция). Допълнителна информация е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

Околна среда: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да ограничи излагането на гражданите на серен диоксид.
Европейската комисия изисква от България да намали равнището на серен диоксид (SO2) в околната среда. Това е замърсяващо въздуха вещество от промишлени инсталации, което може да доведе до дихателни проблеми и влошаване на сърдечносъдови заболявания. България е нарушила Директивата за качеството на въздуха, с която държавите от ЕС се задължават да спазват дневни и почасови гранични стойности на концентрация и да изготвят планове за качеството на въздуха с подходящи мерки за понижаване на равнищата на SO2. Гражданите в две зони - една в югозападната и една в югоизточната част на страната - са изложени на прекомерни концентрации на SO2 поне от 2007 г. насам. Мерките, взети в югозападната зона, са били достатъчно ефикасни, за да се приведат стойностите в съответствие със законодателството на ЕС през 2013 г., но в югоизточната зона продължават да се наблюдават прекомерни количества замърсители, вредящи на човешкото здраве.

С мотивирано становище Комисията иска от България да предприеме перспективни, бързи и ефективни действия, за да изпълни съответните норми възможно най-скоро. Ако България не предприеме действия в срок от два месеца, случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

Единно европейско небе: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да установи санкции за авиокомпании, нарушаващи правилата на ЕС за управление на въздушното движение
Европейската комисия отправи официално искане до България да приеме необходимите правила за установяване на санкции в случай на нарушение на Регламент (ЕС) № 255/2010. В този регламент се определят общи правила за управлението на въздушното движение в ЕС. По-конкретно, от авиокомпаниите се изисква да спазват отредените им полетни планове и летищни слотове, а от държавите членки се изисква да определят санкции в случай на нарушение на правилата. Необходима е национална система за санкциониране на злоупотребите с летищни слотове и полетни планове, както и паралелните полетни планове. Тези практики намаляват ефективността на управлението на въздушното движение и влияят неблагоприятно на компаниите (разходи за гориво, закъснения) и на околната среда.
Националното законодателство трябваше да бъде въведено до септември 2011 г., но България не го е направила. Искането на Комисията е изпратено под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за нарушение. България разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за взетите мерки за прилагане на Регламента. В противен случай Комисията може да заведе дело срещу нея в Съда на ЕС.

Източник: Европейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside