Начало arrow Архив на новините arrow Септември 2014 arrow Екипът на Комисията “Юнкер” ще работи за промяна  
Екипът на Комисията “Юнкер” ще работи за промяна Печат
19 септември 2014

Новоизбраният президент Жан-Клод Юнкер разкри състава на своя екип и новата структура на следващата Европейска комисия.
Новата Европейска комисия ще съсредоточи вниманието си върху справянето с големите политически предизвикателства, пред които е изправена Европа: да върне хората на работа при достойни условия на труд, да привлече повече инвестиции, да гарантира, че банките отново отпускат заеми за реалната икономика, да създаде свързан цифров пазар и надеждна външна политика и да направи така, че Европа да разполага със собствени ресурси, когато става въпрос за енергийната сигурност.

Нов начин на работа
В новия колегиум ще има седем заместник-председателя – шестима плюс върховният представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (Федерика Могерини), като всеки от тях ще води екип по проект. Те ще направляват и координират работата на няколко комисари, организирани в състави, които могат да се променят в зависимост от нуждите и възникването на нови проекти с течение на времето. Тези екипи по проекти отразяват Политическите насоки. Примери за това са „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност“, „Цифров единен пазар“ или „Енергиен съюз“. Заместник-председателите ще действат като ефективни заместници на председателя.

1Българският комисар Кристалина Георгиева ще бъде ще бъде с ресор „Бюджет и човешки ресурси" и заместник-председател на ЕК.
Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „В новата Комисия няма първоразредни или второразредни комисари – налице са ръководители на екипи и екипни играчи. Те ще работят заедно в дух на колегиалност и взаимна зависимост. Искам да преодолея стереотипите и да въведа нов начин на съвместна работа в области, в които Европа наистина може да постигне много.“

Важни новости
- Първият заместник-председател (Франс Тимерманс) ще бъде дясната ръка на председателя. За първи път има комисар, който се занимава специално с програмата за по-добро законотворчество, което ще гарантира, че всяко предложение на ЕК наистина е необходимо и че целите не могат да бъдат постигнати по-добре от държавите членки самостоятелно. Първият заместник-председател ще действа също като страж, следящ за спазването на Хартата на основните права и върховенството на закона във всички дейности на Комисията.
- Новият портфейл вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП (ръководен от Елжбиета Биенковска) ще бъде двигателят на реалната икономика.
- Новият портфейл икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически въпроси (ръководен от Пиер Московиси) ще гарантира, че политиките в областта на данъчното облагане и митническия съюз са неделима част от задълбочен и истински икономически и паричен съюз и допринасят за плавното функциониране на цялостната рамка за икономическо управление на ЕС.
- Политиката за защита на потребителите вече не е разпокъсана между различни ресори, а заема важно място в портфейла на комисаря, отговарящ за правосъдието, потребителите и равенството между половете (Вера Журова).
- В състава на ЕС се създава комисар, специално занимаващ се с миграцията (Димитрис Аврамопулос), който ще има за задача да отдаде приоритетно място на нова политика за миграцията, чрез която да се справи енергично с незаконната миграция, като същевременно Европа се превърне привлекателна дестинация за най-талантливите.
Редица портфейли бяха преформулирани и рационализирани. От особена важност е обединяването на портфейлите околна среда и морско дело и рибарство (ръководени от Кармену Вела). Това отразява двойната логика на „синия“ и „зеления“ растеж – политиките за околната среда и защитените морски територии могат и следва да играят ключова роля в създаването на работни места, съхраняването на ресурсите, стимулирането на растежа и насърчаването на инвестициите. Опазването на околната среда и поддържането на нашата конкурентоспособност вървят ръка за ръка, тъй като и двете се отнасят до устойчивото ни бъдеще. Същата логика беше следвана, когато се реши назначаването на един комисар, отговарящ както за действията по климата, така и за енергетиката (Мигел Ариас Канете). Увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници не е само въпрос на отговорна политика в областта на изменението на климата. То е едновременно с това императив на промишлената политика, ако Европа все още желае да има достъпна енергия в средносрочен план. И двата нови портфейла ще бъдат част от екипа по проект „Енергиен съюз“, ръководен и координиран от Аленка Братушек.
- Портфейлът европейска политика за съседство и преговори за разширяване (ръководен от Йоханес Хаан), наред с подсилването на политиката за съседство, поставя акцента върху продължаването на преговорите за разширяване, като същевременно се признава, че няма да има разширяване на ЕС през следващите пет години, както посочи новоизбраният председател Юнкер в своите Политически насоки.
- Новият портфейл финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (ръководен от Джонатан Хил) ще съсредоточи съществуващия експертен опит и отговорност на едно място – в новосъздадена генерална дирекция – и ще гарантира, че Комисията остава активна и бдителна при прилагането на новите правила за надзор и оздравяване на банки.

Авторитетен и опитен екип, предложената Комисия „Юнкер“ включва 5 бивши министър-председатели, 4 заместник министър-председатели, 19 бивши министри, 7 връщащи се за нов мандат комисари и 8 бивши членове на Европейския парламент. 11 от тях притежават солидни икономически и финансови познания, а 8 имат богат опит в областта на външните отношения. Комисията „Юнкер“ разполага с необходимите експертни знания и опит, за да се справи с настоящите икономически и геополитически предизвикателства, пред които е изправена Европа.
Комисията „Юнкер“ се състои от 9 жени и 19 мъже, като трима от седемте заместник-председатели са жени.

Следващ етап - Европейският парламент трябва да даде своето одобрение за целия колегиум от комисари, включително за председателя и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия. Това се предшества от изслушванията на кандидатите за членове на Комисията от компетентните парламентарни комисии в съответствие с правило 118 от Правилника за дейността на Европейския парламент. След като Европейският парламент даде съгласието си, Европейският съвет официално назначава Европейската комисия в съответствие с член 17, параграф 7 от ДЕС.

Интернет страница на новоизбрания председател Жан-Клод Юнкер:
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_bg.htm

Източник: Европейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside