Начало arrow Архив на новините arrow Декември 2012 arrow Комисията предлага пакет от мерки за борба с младежкката безработица  
Комисията предлага пакет от мерки за борба с младежкката безработица Печат
29 декември 2012

2Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на усилията, които държавите членки полагат, за да се справят с неприемливо високите нива на безработица и социално изключване сред младите хора, като им предлагат възможности за работа, образование и обучение.
„Високата младежка безработица води до драматични последици за нашите икономики, за нашите общества и най-вече - за всички млади хора. Ето защо инвестициите в младежта на Европа са нужни именно днес, заяви Ласло Андор, европейски комисар по въпросите на заетостта, социалните въпроси и приобщаването - С този пакет от мерки ще помогнем на държавите членки да осигурят успешното вливане на младежите в редиците на трудещите се. Ако не направим това, последиците биха били катастрофални.“
В съответствие с исканията, отправени от Европейския съвет и Европейския парламент, в изготвения от Комисията пакет от мерки относно младежката заетост е включено предложение за препоръка до държавите членки за въвеждане на Гаранция за младежта, чрез която на всички младежи на възраст до 25 години да се осигури добро предложение за работа, за включване във форма на продължаващо образование или за чиракуване или провеждане на стаж в рамките на четири месеца след като са завършили формално образование или са останали безработни.
В предложената препоръка към държавите членки се отправя настойчив призив да изградят силни партньорски взаимоотношения със заинтересованите страни, да осигурят участието на ранен етап на службите по заетостта и на другите партньори, оказващи подкрепа на младите хора, да предприемат мерки за подкрепа с цел създаване на възможности за интегриране на пазара на труда, да използват в пълна степен средствата по Европейския социален фонд и другите структурни фондове за така посочените цели, да извършват оценки на схемите за гаранции за младежта и непрестанно да ги усъвършенстват, както и да въведат експедитивно тези схеми.
Комисията ще оказва подкрепа на държавните членки, като предоставя финансиране от ЕС, насърчава обмена на добри практики сред държавите членки, извършва наблюдение в рамките на европейския семестър на прилагането на схемите за гаранции за младежта, а също чрез кампании за повишаване на осведомеността по този въпрос.
За да се улесни преходът от училищната скамейка към работното място, с пакета от мерки се поставя началото на консултация с европейските социални партньори по „Рамка за качество на стажовете“, чрез която да се даде възможност на младите хора да придобият професионален опит при надеждни и сигурни условия. Освен това в пакета от мерки е обявено създаването на Европейски алианс за професионална подготовка, с който се цели да се повиши качеството, както и възможностите за провеждане на чиракуване чрез разпространяване в държавите членки на успешните схеми за чиракуване; очертават се и пътищата за намаляване на пречките пред младите хора във връзка с мобилността.

Контекст
Младежката безработица надхвърля 25% в 13 държави членки, като в Гърция и Испания достига до над 55%, а в България, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Унгария, Португалия и Словакия е около или над 30%. Над 30% от безработните младежи под 25 години са в тази категория от над 12 месеца, като техният брой през 2011 г. е бил 1,6 милиона, спрямо 0,9 милиона през 2008 г.
Като цяло равнището на заетостта сред младежите е намаляло с почти пет процентни пункта за последните четири години - три пъти по-голямо намаление в сравнение със ситуацията при възрастните. Шансовете на един безработен младеж да намери работа са малки: едва 29,7% от безработните лица на възраст 15-24 години през 2010 г. са намерили работа през 2011 г., което е спад от почти 10% в рамките на три години.
На европейския пазар на труда именно младежите са изложени на риск в най-голяма степен и са все по-застрашени от маргинализиране. Този факт има своите непосредствени последици, но оказва въздействие и в средносрочен и дългосрочен план. Задълбочаването на кризата на пазара на труда може да бележи трайно голяма част от цяло едно поколение младежи, като засегне заетостта, производителността и социалното сближаване днес и в бъдеще.
Предложенията, залегнали в пакета от мерки относно младежката заетост, са продължение на действията в рамките на инициативата „Възможности за младежта, чието начало бе дадено през м. декември 2011 г.  С помощта на създадените от Комисията екипи за действие осемте държави членки с най-високи равнища на младежка безработица пренасочват средствата от структурните фондове на ЕС към действия по насърчаване на младежката заетост, разработване на планове за работни места за младежи и засилване на програмите за осигуряване на образование и обучение.
За борба с младежката безработица Комисията използва и други инструменти, създадени в рамките на политиките, като специфичните за всяка държава препоръки. През м. юли 2012 г. почти всички държави - членки на ЕС, получиха препоръки, насочени към подобряване на положението на младите хора. Тези препоръки, приети от Съвета на ЕС въз основа на предложенията на Комисията, представляват инструмент за координиране на политиката с цел укрепване на управлението и постигане на по-добра координация на икономическите политики на равнището на ЕС в контекста на стратегията „Европа 2020“.

Още за програмите на ЕС за заетост на младите хора

Източник: Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside