Начало arrow Архив на новините arrow Август 2012 arrow Покана за партньорства по програма „Младежта в действие”  
Покана за партньорства по програма „Младежта в действие” Печат
24 август 2012

62Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Младежта в действие", системи за подкрепа на младежта - Поддейност 4.6 - "Партньорства".

Цел - Настоящата покана цели да подкрепи партньорства с регионални или местни публични органи или други заинтересовани страни, осъществяващи дейност в младежкия сектор на евро¬пейско равнище за разработване в дългосрочен план на проекти, съчетаващи различни мерки от програмата "Младежта в действие".
Този механизъм цели насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между Европейската комисия и различните участници, работещи в сферата на младежта.

Конкретните цели на тези партньорства са:
- да се насърчава участието на публични органи на регионално или местно равнище или на други заин¬тересовани страни, осъществяващи дейност в младежкия сектор, в европейски дейности в сферата на младежта и неформалното обучение;
- да се подпомогне изграждането на капацитета им като органи, осъществяващи дейност в сферата на младежта, които предоставят възможности за неформално обучение за млади хора и млади работници;
- да се насърчават развитието на устойчиви мрежи, обменът на добри практики, както и признаването на неформалното образование.

Допустими кандидати - Предложенията трябва да бъдат подадени от:
- публичен орган на регионално или местно равнище;
- сдружение или мрежа от регионални и/или местни публични органи,
- европейска група за териториално сътрудничество;
- орган с нестопанска цел, осъществяващ дейност в сектора на младежта на европейско равнище (ENGO) с членуващи организации в най-малко осем държави по програмата "Младежта в действие";
- дружество/предприятие/орган със стопанска цел, осъществяващо/осъществяващ дейност в сферата на корпоративната социална отговорност в полза на младежта.
Кандидатите трябва да имат правен статут и юридическа регистрация в една от държавите по програмата, валидна от най-малко две години към датата на посочения краен срок за подаване на предложения. Държавите по програмата са страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Хърватия и Турция.

Допустими дейности - Проектът трябва да включва дейности с идеална цел, които са свързани с областта на младежта и нефор¬малното образование. Освен това програмата трябва да включва дейности, целящи гарантиране на координацията на проекта и видимостта на партньорството.
Програмата за дейност трябва да започне задължително в периода между 1 март 2013  г. и 1 септември 2013 г., като максималната продължителност може да бъде 2 години.

Бюджет: Общият бюджет, отпуснат за съфинансиране на проекти по настоящата покана, възлиза на 2 500 000 евро. Сумата на безвъзмездните средства, отпуснати за всеки отделен проект, не може да надхвърля 100 000 евро. Финансова помощ предоставя за не повече от 50% от общата стойност на допустимите разходи за проекта.

Краен срок: на 17 септември 2012  г.

Допълнителна информацияпълен текст на поканата  

Източник: www.dnevnik.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside