Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2012 arrow ЕК публикува междинен доклад за напредъка на България  
ЕК публикува междинен доклад за напредъка на България Печат
24 февруари 2012

2Европейската комисия публикува междинен доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Защо Комисията изготвя доклад за напредъка на България в сферата на съдебната реформа, борбата с корупцията и борбата с организираната престъпност?
При присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. все още съществуваха определени слабости в сферата на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, които можеха да възпрепятстват ефективното прилагане на законите, политиките и програмите на ЕС и да попречат на българските граждани да се възползват в пълна степен от правата си като граждани на ЕС. Ето защо Комисията пое задължението в рамките на механизма за сътрудничество и проверка да помогне на България да преодолее тези слабости, както и да проверява редовно постигнатия от страната напредък по шест показателя, установени за тази цел.Тези показатели са взаимосвързани и трябва да се разглеждат в съвкупност като част от мащабна реформа на съдебната система и елемент от борбата с корупцията и организираната престъпност, за които е необходим дългосрочен политически ангажимент.

Как докладва Комисията за напредъка в България?
Докладите на Комисията относно напредъка по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) се публикуват два пъти годишно.Те се основават на информация, предоставена от българското правителство, службите на Комисията, държавите-членки и неправителствени организации.
В последния доклад, публикуван на 20 юли 2011 г., бе отбелязан ангажиментът на България да продължи съдебната реформа, да укрепи законодателството относно конфликта на интереси и да започне структурна реформа в полицията и в системата на наказателните съдилища.Същевременно в доклада се отбелязваше липсата на резултати в борбата с корупцията по високите етажи и необходимостта от засилване на борбата срещу организираната престъпност.В доклада се заключаваше, че е необходимо подобряване на отчетността и професионалната практика на съдебните и следствените органи и се подчертаваше необходимостта от по-стриктно законодателство относно отнемането на имущество.
Преди Комисията да представи през лятото на тази година цялостна оценка на напредъка, постигнат от България по МСП от датата на нейното присъединяване, настоящият доклад съдържа техническа актуализация на съществените промени от юли 2011 г. насам.Той се съсредоточава върху действията, предприети от България в отговор на включените в последния доклад препоръки на Комисията, и не съдържа пълна оценка на постигнатия напредък

Какво се казва в настоящия доклад?
В настоящия доклад се посочват редица основни промени, настъпили в отговор на препоръките от последния доклад на Комисията.
Например започнаха да действат новите специализирани съд и прокуратура за дела, свързани с организираната престъпност, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, постигна значителни резултати, а новосъздадената Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси взе първите си решения. Освен това България предприе мерки за подобряване на съдебната практика, организацията на прокуратурата и сътрудничеството между различните органи. През идните месеци се очакват по-нататъшни стъпки в съдебната реформа. В доклада също така се посочват областите, в които през следващите месеци се очаква да се постигне по-нататъшен напредък. Те включват приемането на законодателството за отнемане на имущество, предприемането на по-всеобхватен подход за реформиране на съдебната и следствената практика, засилването на ролята на Висшия съдебен съвет в реформата на съдебната система и постигането на убедителни резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност.

Какви са следващите стъпки?
В доклада се анализират действията, предприети по отношение на препоръките, отправени от Комисията през юли миналата година. Развитието на ситуацията в България през последните месеци сочи необходимостта от по-засилени действия за изпълнение на препоръките на Комисията в редица области.
Така например, обсъжданият понастоящем в парламента закон за отнемане на имущество трябва да има възможно най-широко приложно поле и арсенал от мерки и да се опира на силни институции. Необходимо е да бъде предприет подробен анализ на пропуските в съдебната и следствената практика по важни дела, а повишаването в длъжност и атестирането в съдебната система следва да бъде напълно прозрачно и обективно. Необходимо е да се реформира процесът за избор на Висшия съдебен съвет с цел постигане на по-голяма прозрачност и съблюдаване на етичните норми, както и като важна стъпка към основна реформа на съдебната система. Постановяваните решения и наказания по случаи, свързани с корупция по високите етажи, измами и организирана престъпност, които се разследват или които са на съдебна инстанция, трябва да демонстрират убедителните резултати, необходими за постигането на действителен възпиращ ефект.
През следващите месеци са необходими допълнителни усилия за постигането на убедителни резултати и като принос за цялостната оценка на напредъка, постигнат от България по МСП от датата на нейното присъединяване към ЕС, която Комисията ще представи през лятото на 2012 г.Комисията ще продължи да подкрепя България в усилията за реформи.

Какви са шестте показателя, определени за България?
В рамките на механизма за сътрудничество и проверка за България бяха зададени следните показатели:
• Приемане на изменения в Конституцията, които да премахнат всички двусмислия по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.
• Гарантиране на по-прозрачен и ефикасен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов Закон за съдебната власт и на нов Граждански процесуален кодекс. Докладване за въздействието на тези нови закони и на Наказателно-процесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс, преди всичко по отношение на досъдебната фаза.
• Продължаване на реформата на съдебната власт с цел повишаване на професионализма, отчетността и ефикасността.Оценяване на въздействието на тази реформа и публикуване на резултатите всяка година.
• Провеждане на професионални и безпристрастни разследвания по обвинения в корупция по високите етажи и докладване за тях.Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица.
• Вземане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното управление.
• Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, изпирането на пари, както и върху систематичното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и постановени присъди в тези области

Къде можете да намерите доклада?
Докладът е на разположение на следния адрес

Източник: Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside