Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2012 arrow Подбор на проекти за квалификационни услуги и насърчаване на заетостта  
Подбор на проекти за квалификационни услуги и насърчаване на заетостта Печат
17 февруари 2012

6Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, посредством схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
• подобряване достъпа на безработните лица от уязвимите групи до пазара на труда,мотивация и насърчаване тяхната трудова реализация и осигуряване на условия за активен трудов живот;
• интегриране на уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставянето на квалификация и преквалификация;
• създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ес и целите за създаване на икономика, основана на знанието.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектите ще се изпълняват на територията на република българия.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно списъка на професиите до не по-висока от трета степен на професионална квалификация;
2. осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение.
По настоящата схема за предоставяне на БФП, кандидатите могат да изберат между два начина за подаване на проектните си предложения:
1. документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в областните градове;
или
2. документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) – на интернет адрес: https://eumis.government.bg.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма “Развитие на човешките  ресурси”: http://www.az.government.bg/OPHR, както и на следните интернет адреси: http://esf.bg/  и http://www.eufunds.bg/
Краен срок за регистриране/представяне на проектните  предложения: без краен срок, но не по-късно от 30 април 2012 г., 16.30 ч.
Всяко проектно предложение, получено след крайния срок, ще бъде отхвърлено автоматично.

Източник: Агенция по заетостта

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside