Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2011 arrow Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори Печат
02 януари 2011

6-2Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.2: „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса", Oперация 2.2.2: „Създаване на регионални бизнес инкубатори", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес - инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура, са както следва:
1) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 „Инвестиционен компонент".
2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО) към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите".
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 35 204 940 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:

По Компонент 1 „Инвестиционен компонент":
- Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или разширяване на вече съществуващи бизнес инкубатори.
- Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, предвидени за разработване по проекта следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъдат съобразени с правилата и нормативите, определени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- Строителство и строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори.
- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на бизнес инкубаторите - закупуване на офис и специализирано оборудване, свързано с дейностите и предоставяните услуги от бизнес инкубатора: офис оборудване, оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, и друго необходимо оборудване във връзка с предоставяните от бизнес инкубатора услуги.

По Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите":
- Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора, както и създаване на виртуални бизнес инкубатори.
- Ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на бизнес инкубаторите - осигуряване на необходимия персонал за управление, координация и изпълнение на оперативните дейности на бизнес инкубатора; ресурсно обезпечаване на дейността - осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и услугите, предоставяни от бизнес инкубатора.
- Други допустими дейности по Компонент 2, свързани с подготовката и/или изпълнението на проектите по настоящата процедура:
      = Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - не повече от 10000 (десет хиляди) лева;
      = Визуализация на проекта - не повече от 5 000 (пет хиляди) лева;
      = Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - не повече от 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: http://www.opcompetitiveness.bg и http://www.ibsme.org, както и на единния информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС в Република България: www.eufunds.bg.
Проектните предложения могат да се подават в териториалните звена на Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.03.2011 г., 16.00 часа.

Източник: www.eufunds.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside