Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2011 arrow Проекти по програма „Младежта в действие”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проекти по програма „Младежта в действие” Печат
02 януари 2011

641Обявена е покана за проектни предложения по програма "Младежта в действие 2007-2013".

За 2011 г. основните приоритети на програмата са:

- Европейска година на доброволчеството. Този приоритет има за цел да насърчи проекти, посветени на популяризирането на доброволчеството като вид активна ангажираност и като средство за лично, социално и професионално развитие.
- Безработица сред младите хора. Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които окуражават достъпа на безработните млади хора до програмата "Младежта в действие". Те трябва да бъдат насочени към стимулирането на мобилността и активното участие в обществения живот на безработните млади хора.
- Приобщаващ растеж. Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които се занимават с въпросите на бедността и които насърчават осведомеността сред младите хора и ангажираността им в изграждането на обществото. Ще бъде обърнато особено внимание на приобщаването на младите мигранти, на млади хора с увреждания и на млади хора от ромски произход.
- Предизвикателства пред света, свързани с околната среда и измененията на климата. Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към повишаване на осведомеността и мобилизацията на младите хора за световните предизвикателства, свързани с околната среда и измененията на климата.
- Изобретателност и предприемачество. Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към стимулирането на творческите способности на младите хора.
- Година на младежта "ЕС-Китай" (само за действие 2 и поддействие 3.2). Ще бъдат подкрепени проекти, които насърчават диалога, сътрудничеството и обмяната между Европейския съюз и Китай в областта на младите хора.

Цел:
Общите цели, на програма"Младежта в действие" са следните:
- да насърчава активното гражданско поведение на младите хора като цяло, и по-специално тяхното европейско гражданско поведение;
- да развива солидарност и насърчава толерантност между младите хора, по-специално с цел засилване на социалното сближаване в Европейския съюз;
- да насърчава взаимното разбирателство между младите хора в различните страни;
- да допринася за развитие на качеството на системите за подпомагане на дейностите на младите хора и на възможностите на организациите на гражданското общество в сферата на младежта;
- да насърчава европейското сътрудничество по въпросите на младежта.

642Допустими кандидати:
- организации с идеална цел или неправителствени организации;
- местни, регионални публични органи;
- неформални групи от млади хора;
- органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта;
- международни организации с идеална цел;
- организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или спорта.
Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от страните по програмата или съседните партньорски страни в Западните Балкани.
Допустимите държави за участие са: държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия, Швейцария, както и трети страни, които са подписали споразумения с Общността в сферата на младежта.
Някои действия по програмата обаче са насочени към по-ограничен кръг страни. В ръководството за програмата е определено подробно кои страни могат да участват за всяко действие или поддействие.

Допустими дейности - Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до подкрепа за изброените по-долу действия и поддействия:

Действие 1 - Младежта за Европа
Поддействие 1.1 Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца): Младежкият обмен дава възможност на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да опознават взаимно културите си. Групите планират заедно своя младежки обмен по тематика от взаимен интерес.
Поддействие 1.2 — Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца): Младежките инициативи подкрепят групови проекти, разработени на местно, регионално и национално равнище.
Поддействие 1.3 — Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18 месеца): Младежките проекти за демокрация подкрепят участието на младите хора в демократичния живот както на тяхната местна, регионална или национална общност, така и на международно равнище.

Действие 2 - Европейска доброволческа служба
Действието подкрепя участието на младите хора в различни видове доброволчески дейности както в Европейския съюз, така и извън него. По това действие младите хора вземат индивидуално или групово участие в неплатени доброволчески дейности с идеална цел в друга страна (с продължителност до 24 месеца).

Действие 3 - Младежта по света
Поддействие 3.1 Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с продължителност до 15 месеца): това поддействие подкрепя проекти със съседни партньорски държави, а именно младежки обмен и проекти за обучение и работа в мрежа в сферата на младежта.

Действие 4 — Системи за подкрепа на младежта
Поддействие 4.3 — Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца): това поддействие подкрепя по-специално обмена на опит, експертни познания и добри практики, както и на дейности, които могат да доведат до дълготрайни качествени проекти, партньорства и мрежи.

Действие 5 — Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта
Поддействие 5.1 — Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта (с продължителност от 3 до 9 месеца): това поддействие подкрепя сътрудничество, семинари и структуриран диалог между младите хора, ангажираните в работата с младежта и отговарящите за политиката за младежта.

Бюджет:
Поддействие 1.1Младежки обмен - 29 096 043 евро.
Поддействие 1.2 Младежки инициативи - 10 699 642 евро.
Поддействие 1.3 Младежки проекти за демокрация - 6 879 973 евро.
Действие 2 Европейска доброволческа служба - 46 515 775 евро.
Поддействие 3.1 Сътрудничество с държави, съседни на ЕС - 7 926 040 евро.
Поддействие 4.3 Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации - 15 710 392 евро.
Поддействие 5.1 Срещи между младите хора и отговарящите за политиката за младежта - 5 796 218 евро.

Краен срок
За проектите, представяни пред националната агенция, годишно има пет крайни срока за кандидатстване:
Проекти, започващи между 1 май и 30 септември - срок за кандидатстване: 1 февруари;
Проекти, започващи между 1 юли и 30 ноември - срок за кандидатстване: 1 април;
Проекти, започващи между 1 септември и 31 януари - срок за кандидатстване: 1 юни;
Проекти, започващи между 1 декември и 30 април - срок за кандидатстване: 1 септември;
Проекти, започващи между 1 февруари и 31 юли - срок за кандидатстване: 1 ноември.
За проектите, представяни пред изпълнителната агенция, годишно има три крайни срока за кандидатстване:
Проекти, започващи между 1 август и 31 декември - срок за кандидатстване: 1 февруари;
Проекти, започващи между 1 декември и 30 април - срок за кандидатстване: 1 юни;
Проекти, започващи между 1 март и 31 юли - срок за кандидатстване: 1 септември.

Допълнителна информация може да бъде намерена в ръководството за програмата "Младежта в действие" на следните уебсайтове:

http://ec.europa.eu/youth

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Източник: http://www.dnevnik.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside