Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2010 arrow Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини Печат
25 юли 2010

72Управляващият орган на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

Настоящата схема цели:
• Да се предпазят от наводнение селищата в 178-те малки общини с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;
• Да се ограничат рисковете от наводнения в селищата на 178-те малки общини, чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 178 малки общини.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населените места на 178-те малки общини, в т.ч.
• Почистване на речното корито;
• Разширяване на речното корито;
• Разширяване на съществуващи диги;
• Корекции на реки и дерета;
• Защитни диги по речните брегове;
• Охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води;
• Крайбрежни стени по речните брегове и др.

2. Изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита от наводнения на населените места от 178-те малки общини.
Общ размер на схемата е 32 213 670 лева.
Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти към настоящата схема:
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:
• минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  200 000 лв.
• максимален размер на безвъзмездната финансова помощ :  1  000 000 лв.

ВАЖНО!!! Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 95% от общата стойност на проектното предложение, в тази връзка кандидатите следва да осигурят задължително 5% собствен принос.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1 ноември  2010 г, 16:00 ч.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството http://www.mrrb.government.bg/ в раздел Обяви,  на интернет-страницата на оперативната програма http://www.bgregio.eu/ в секция Отворени търгове и на интернет-страницата на Единния информационен портал http://www.eufunds.bg/.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside