Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2010 arrow Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации Печат
25 юли 2010

72

Управляващият орган на ОПРР обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Настоящата схема цели:
• Да се предпазят от наводнение селищата в общините от агломерационните ареали  с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;
• Да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло при реки, преминаващи през или в селища в агломерационните ареали;
• Да се предотвратят процесите на ерозия и абразия на морския бряг в селищата в общините от агломерационните ареали.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в рамките на 86 общини от агломерационните ареали.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места, в т.ч. Разширяване на речното корито; Разширяване на съществуващи диги; Корекции на реки; Защитни диги по речните и морските брегове; Охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води;  Крайбрежни стени по речните и морските брегове и др.
2. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за борба с ерозията на речните брегове, в т.ч. Прагове; Крайбрежни стени; Защитни и укрепителни съоръжения от габиони и др.
3. Изграждане, реконструкция и ремонт на съоръжения за защита на морския бряг от ерозия и абразия, в т.ч. крайбрежни стени; диги (дамби); буни; брегоукрепващи вълноломи;
4. Изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита на населени места от наводнения.

Общият финансов размер на схемата е 41 417 577,28 лева.

С оглед постигане целите на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове финансовият ресурс по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е разпределен в 2 компонента.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

Компонент 1:
минимална сума на безвъзмездната финансова помощ:       500 000 лв.
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ :  2 000 000 лв.

Компонент 2:
минимална сума на безвъзмездната финансова помощ:       300 000 лв.
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ :  1 000 000 лв.

ВАЖНО!!! Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 95% от общата стойност на проектното предложение, в тази връзка кандидатите следва да осигурят задължително 5% собствен принос.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1 ноември  2010 г, 16:00 ч.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството http://www.mrrb.government.bg/ в раздел Обяви,  на интернет-страницата на оперативната програма http://www.bgregio.eu/ в секция Отворени търгове и на интернет-страницата на Единния информационен портал http://www.eufunds.bg/.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside