Начало arrow Архив на новините arrow Май 2010 arrow Комисията призовава за по-голяма защита на непълнолетните лица, влизащи в ЕС  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Комисията призовава за по-голяма защита на непълнолетните лица, влизащи в ЕС Печат
18 май 2010

Европейската комисия прие план за действие за по-голяма защита на непридружените непълнолетни лица, влизащи в ЕС, който обхваща общи стандарти за настойничеството и законното представителство. Целта на плана е да създаде общ европейски подход, с който да се гарантира, че решението относно бъдещето на всяко непридружено непълнолетно лице ще бъде вземано от компетентните органи във възможно най-кратки срокове, за предпочитане в рамките на шест месеца.

Като приоритет държавите-членки следва да открият семейството на непридруженото непълнолетно лице и да следят внимателно реинтегрирането му в обществото в родната му страна. Ако това е във висшия интерес на детето, държавите-членки следва да намерят алтернативни решения, включително да му предоставят статут за ползване на международна закрила или да осигурят преместване в рамките на ЕС.

3Не е лесно да се определи точният брой на непридружените непълнолетни лица, пристигащи в Европа в рамките на миграционни процеси, но молбите за убежище, внесени през миналата година от деца на възраст под 18 години без възрастен придружител, дава представа за сериозността на проблема. Данните на Евростат сочат, че през 2009 г. 10 960 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежище в 22 държави-членки (с изключение на Чешката република, Дания, Франция, Полша и Румъния), което представлява увеличение с 13 % в сравнение с 2008 г., когато молбите за убежище са били 9 695.

Причините за идването на непридружени непълнолетни лица са различни. Непридружените непълнолетни лица бягат от войни и конфликти, бедност или природни бедствия, дискриминация или преследване. Те са изпратени от семействата си с надеждата да намерят по-добър живот, да могат да помогнат на останалите в родината им семейства или да се опитат да се съберат с членове на семейството, които вече се намират в ЕС. Някои от тях са жертви на трафик на хора. В плана за действие се предлага подход на ЕС, базиран на три основни направления на действие: предотвратяване на несигурната миграция и трафика, приемане и процесуални гаранции в ЕС и намиране на трайни решения.

„Европа трябва да предприеме незабавни действия, за да се погрижи за непридружените непълнолетни лица, които са най-изложените и уязвимите жертви на миграцията“, заяви Сесилия Малстрьом, комисар на ЕС за вътрешните работи. „Планът за действие цели създаването на общ и координиран подход за справяне с това предизвикателство, което ще нарасне през идните години. От първостепенно значение е всички държави-членки да предоставят отлични стандарти за приемане, защита и интегриране на непридружените непълнолетни лица. Принципът, свързан с висшия интерес на детето, трябва винаги да бъде в основата на предприетите действия. Ние трябва да се съсредоточим върху откриването на семействата на непълнолетните лица, влизащи сами на територията на ЕС, и трябва да предоставим условия за връщане, които да им позволят да се съберат със своите близки“.

Планът за действие се основава на следните десет принципа:
1. Всички деца следва да бъдат третирани преди всичко като деца. Всяко действие по отношение на непридружени непълнолетни лица следва да се води в най-голяма степен от висшия интерес на детето.
2. Всяко дете следва да бъде третирано в съответствие с правилата и принципите, които Европейският съюз и неговите държави-членки следват, по-конкретно тези от Хартата на основните права на Европейския съюз, от Конвенцията на ООН за правата на детето и от Европейската конвенция за правата на човека.
3. Следва да се положат всички възможни усилия за създаването на среда, която позволява на децата да растат в своите държави на произход с добри перспективи за лично развитие и достоен стандарт на живот.
4. Децата трябва да бъдат защитавани от трафиканти на хора и престъпни групи, както и от други форми на насилие или експлоатация.
5. Следва да се положат всички усилия за откриване на семейството на детето и за събиране на детето с неговото семейство, при условие че това е във висшия интерес на детето.
6. От момента, в който детето е намерено на външната граница или на територията на държава-членка, и до намирането на трайно решение, следва да се прилагат мерки за приемане, съобразени с децата, както и процедурни гаранции. Настойничеството и законното представителство на детето са от ключова важност.
7. Решението за бъдещето на всяко дете следва да бъде взето в най-кратките възможни срокове, за предпочитане в рамките на шест месеца.
8. На непридружените непълнолетни лица винаги следва да бъде предоставяно подходящо настаняване и те да бъдат третирани по начин, който изцяло съответства на техния висш интерес. Когато при изключителни обстоятелства задържането е оправдано, то следва да се използва единствено като крайна мярка, за най-краткия възможен срок и като в най-голяма степен се отчита висшият интерес на детето.
9. Трайните решения следва да бъдат определяни въз основа на индивидуална оценка на висшия интерес на детето. Тези решения следва да включват връщане и реинтегриране в държавата на произход, предоставяне на статут на лице, ползващо се с международна закрила, или друг правен статут, който позволява на детето да бъде интегрирано в държавата-членка на пребиваване, или преместване в рамките на Европейския съюз.
10. Всички заинтересовани страни – институциите на ЕС, държавите-членки, държавите на произход и държавите на транзит, международните организации и организациите на гражданското общество – следва да обединят своите сили и да увеличат усилията си за решаване на въпроса за непридружените непълнолетни лица и за гарантиране на зачитането на висшия интерес на детето.

Цифри и статистически данни
Европейската мрежа за миграцията (ЕММ) изготви сравнително проучване на ЕС за непридружените непълнолетни лица. Обобщения доклад на мрежата, както и 22-те национални доклада, на които се основава обобщението, можете да намерите на следния уебсайт: http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Новини по въпроси, свързани с правосъдие и вътрешни работи:
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страницата на Сесилия Малстрьом, комисар за вътрешните работи:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Източник: Европейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside